เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส เป็นเงินฝากประจำ
1.
สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินัม หรือบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ที่หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 5432 เท่านั้น โดยจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่มีประวัติผิดนัดชำระ ตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารโอนเงินฝาก และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก
2.

ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากประจำแบบทั่วไปกับธนาคารเท่านั้น ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีดังกล่าว ลูกค้าสามารถขอเปิดบัญชีใหม่โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำแบบทั่วไปของธนาคาร

3.
ในการแลกของกำนัล ผู้ถือบัตรจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มแลกของกำนัล พร้อมแนบสำเนาหน้าปกสมุดคู่ฝากที่ระบุ “สมุดคู่ฝากบัญชีฝากประจำ” และสำเนาหน้าที่มีชื่อบัญชี (ต้องเหมือนกับชื่อผู้ถือบัตร) มายังธนาคาร
4.
ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารตามข้อ 3. ครบถ้วน
5.
เมื่อสมาชิกได้ใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมเป็นเงินฝากดังกล่าวมาแล้ว สมาชิกรายนั้นจะไม่สามารถยกเลิกการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพื่อนำคะแนนสะสมที่ได้แลกเป็นเงินฝากไปแล้วกลับมาใช้แลกของกำนัลอย่างอื่นได้อีก
6.
ดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับยอดเงินที่แลกมาจากคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัสเท่านั้น และสำหรับฝากในบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือนโดยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม 2% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือนที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
7.
ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาเงินฝากของแต่ละรอบ และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด
8.
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากและลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่อไปตามประเภทระยะเวลาการฝากเงินเดิม และคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามที่ประกาศในขณะนั้น
9.
ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากเกิน 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงกำหนดหนึ่งปีจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราของบัญชีออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
10.
เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามแค็ตตาล็อกยูโอบี รีวอร์ด พลัส และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
11.
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
12.
ระยะเวลาของโปรโมชั่น เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.
กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 
เว็บไซต์นี้ควรดูผ่าน Internet Explorer เวอร์ชัน 6 หรือสูงกว่า และมี Macromedia Flash Player 6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th