ใบสมัคร - แบบฟอร์มต่างๆ


หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ไทย / อังกฤษ)
ใบสมัคร
  - ใบสมัครบริการยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง
  - ใบสมัครบริการยูโอบี บิสซิเนส อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง
  - ใบสมัครบริการสินเชื่อบ้าน
  - ใบสมัครบัตรเครดิต
  - ใบสมัครบัตรเดบิต
  - ใบสมัคร ATM และแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ ATM
  - ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
  - แบบฟอร์มบริการการค้าและ โอนเงินระหว่างประเทศ
  - คำสั่งโอนเงินระหว่างบัญชี/ต่างธนาคารแบบมีกำหนดระยะเวลา
ใบสมัครซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าอัตโนมัติผ่านบัญชีบัตรเครดิตและหักบัญชีเงินฝาก
ใบขอแลกของกำนัล
รายงานป้องกันการฟอกเงิน
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ

โดยแบบฟอร์มข้างต้นจะแสดงในรูปแบบของ PDF ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมล่าสุดได้ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

ใบสมัคร

  ใบสมัครซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าอัตโนมัติผ่านบัญชีบัตรเครดิตและหักบัญชีเงินฝาก
    หนังสือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ( ไทย )
    หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า สำหรับกองทุน RMF และ LTF ( ไทย )
    หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ( ไทย )

  รายงานป้องกันการฟอกเงิน
   

  แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. 1-01) ( ไทย )

   
  แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. 1-02) ( ไทย )

   


Quick Links