บัญชี ยูโอบี แคร์โฟร์คิดส์

เงินออมอุ่นใจ เพื่อลูกรัก
สร้างความอุ่นใจกับวันข้างหน้าของเจ้าตัวน้อย กับบัญชีเงินฝาก ประจำปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ แผนการออมเงินที่มอบ ผลประโยชน์ให้ลูกน้อยสูงสุดถึง 2.4 ล้านบาท / คน
เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

ลักษณะบัญชี

 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยยอดเงินฝากรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ไม่ต้องเสียภาษี รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท และขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ฟรี! ประกันอุบัติเหตุ 2 เท่าของเงินที่ต้องฝากต่อทั้งหมดจนครบระยะเวลาฝากหลังจากประสบอุบัติเหตุ แต่สูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อราย
 • ประกันอุบัติเหตุ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ ทั่วโลก คุ้มครองพ่อ (และ/หรือแม่) โดยมีลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์ เปรียบเหมือนแผนทางการเงินที่สร้างความมั่นคงแก่ลูกน้อย

สิทธิพิเศษ

 • รายได้จากดอกเบี้ย...ไม่เสียภาษี
 • วงเงินประกัน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ สูงถึง 1,200,000 บาทต่อบัญชี หรือสูงสุด 2,400,000 บาทต่อคน (รวมบัญชียูโอบีปลอดภาษี ทวีสิน)
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ เมื่อฝากเงินอยู่ในช่วง 1,000 – 25,000 บาท ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2)แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลกรณีขาดฝากเงินเกิน 2 งวด แต่ผู้ฝากเงินยังไม่ได้ปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี แคร์โฟร์คิดส์ ถือว่าผู้ฝากเงินไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุดังกล่าว ตั้งแต่วันที่เกินกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฝากจะต้องฝากเงิน
 • สามารถฝากโดยการหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างบัญชี (รายได้จากดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์นี้ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่บาทแรก)


หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากเงินมีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70ปี ณ วันที่ยื่นขอเปิดบัญชีจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

เงื่อนไข

 • บุตร 1 คนมีสิทธิ์เปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับการฝาก 24 เดือน) หรือ
 • สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท (สำหรับการฝาก 36เดือน) หรือ
 • สูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท (สำหรับการฝาก 48เดือน) หรือ
 • สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (สำหรับการฝาก 60เดือน)
 • การผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้งจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร
 • เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
 • ผู้ฝากจะต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ทั้งของบิดา และ/หรือมารดา และบุตรกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
 • ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ และเซ็นต์รับทราบลงในใบ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเปิดบัญชีเงินฝากประจำยูโอบีแคร์โฟร์คิดส์
 • ชื่อบัญชี “บุตรโดยบิดา” หรือ “บุตรโดยมารดา” หรือ “บุตรโดยบิดาและมารดา” เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
 • กรณีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15ปีจะต้องเปิดบัญชี “โดย” เท่านั้น
 • กรณีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีในชื่อของตนเองได้

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บิดาและ/หรือมารดา: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้าเดิมมีอยู่แล้ว)
 • บุตร: สำเนาสูติบัตรเด็ก หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 


Quick Links