วิธีใช้ยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง

1. โทร. 0-2285-1555
2. กด1 สำหรับภาษาไทย หรือ กด # สำหรับภาษาอังกฤษ
3. เลือกทำรายการ

 
ทำธุรกรรม
 
โอนเงินระหว่างบัญชี กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 2 โอนเงินระหว่าง บัญชี

เลือกรายการ
- กด 1 โอนเงินระหว่างบัญชี (บัญชีตนเอง)
- กด 2 โอนเงินบุคคลที่ 3 (ยังไม่เปิดให้บริการ)
กลับสู่เมน
โอนเงินเพื่อชำระค่าบัตรเครดิต กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 3 ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี + กดหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก +รหัส T-Pin (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก ในขั้นตอนแรก) กลับสู่เมน
โอนเงินเพื่อชำระยูโอบี แคชพลัส กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือ เลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 3 ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี+  กดหมายเลขบัตรเดบิต 16 หลัก +รหัส T-Pin (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก ในขั้นตอนแรก) กลับสู่เมน
ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ  
ทราบรหัสบริษัท
กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 4 ชำระค่าสินค้า บริการ และบัตรเครดิตอื่นๆ + กด 1 ใส่รหัสบริษัท กลับสู่เมนู
ไม่ทราบรหัสบริษัท
กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 4 ชำระค่าสินค้า บริการ และบัตรเครดิตอื่นๆ + กด 2 ไม่ทราบรหัสบริษัท

เลือกรายการ
- กด 1 ชำระค่าโทรศัพท์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
- กด 2 ชำระค่าบัตรเครดิต
- กด 3 ชำระค่าสินค้า
- กด 4 ชำระค่าอินเทอร์เน็ต
- กด 5 ชำระค่าบริการวิทยุติดตามตัว
- กด 6 ชำระค่าเบี้ยประกัน
- กด 7 ชำระค่าบริการอื่น
กลับสู่เมน
แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส กด 5 สอบถามคะแนนและแลกของกำนัล ยูโอบี รีวอร์ด พลัส+ กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 2 แลกของกำนัล ยูโอบี รีวอร์ด พลัส กลับสู่เมน
อายัดเช็ค กด 4  อายัดบัตร ATM อายัดบัตรเครดิต อายัดเช็ค หรือเปลี่ยน รหัสโทรศัพท์ + กด 4 อายัดเช็ค + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin กลับสู่เมน
สั่งซื้อสมุดเช็ค กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด ซื้อสมุดเช็ค หรือเพิ่มวงเงิน บัตรเครดิต+ กด 2 สั่งซื้อสมุดเช็ค + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin กลับสู่เมนู
บัตรสูญหายหรือถูกขโมย กด 4 อายัดบัตร ATM อายัดบัตรเครดิต อายัดเช็ค เลือกรายการ
- กด 1 อายัดบัตร เอทีเอ็ม
- กด 2 อายัดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
กลับสู่เมน
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ กด 8 สมัครสมาชิกยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลการใช้บริการยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง + กด 2 เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ประจำตัว + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin กลับสู่เมน
เปิดใช้บริการบัตรเครดิต กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต รายการส่งเสริมการขาย หรือสอบถามสถานะใบสมัคร เปิดชัดบริการบัตรเครดิต + กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

ระบุรายละเอียดดังนี้ :
1.
หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วตามด้วย เครื่องหมาย #
2.
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
3.
ระบุวัน เดือน ปีเกิดของท่านให้ครบ 8 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
4.
กดหมายเลขโทรศัพท์บ้าน 9 หลักที่ให้ไว้กับธนาคาร แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
กลับสู่เมน ู
สอบถามข้อมูลส่วนตัว
 
ยอดเงินในบัญชี กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 1
สอบถามยอดคงเหลือ

เลือกรายการ
- กด 1 บัญชีกระแสรายวัน
- กด 2 บัญชีออมทรัพย์
กลับสู่เมน
ยอดสินเชื่อ

กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือ เลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 1 สอบถามยอดคงเหลือ + กด 4 สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินกู้ กลับสู่เมน
ขอสำเนาใบแจ้งรายการบัญชี ผ่านโทรสาร กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด ซื้อสมุดเช็ค เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต + กด 1 ขอสำเนาใบแจ้งยอด+ กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin
เลือกรายการ
- กด 1 บัญชีกระแสรายวัน
- กด 1 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 1 วัน
- กด 2 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 7 วัน
- กด 3 ขอสำเนารายการย้อนหลังของเดือนนี้
- กด 4 ขอสำเนารายการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา
- กด 2 บัญชีออมทรัพย์
- กด 1 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 1 วัน
- กด 2 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 7 วัน
- กด 3 ขอสำเนารายการย้อนหลังของเดือนนี้
- กด 4 ขอสำเนารายการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา
กลับสู่เมน
ยอดบัตรเครดิตยูโอบี, ยูโอบี แคช พลัส กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 1 สอบถามยอดคงเหลือ + กด 3 สอบถามยอดบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 16 หลัก (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก ในขั้นตอนแรก) + รหัส T-Pin

เลือกรายการ
- กด 1 สอบถามยอดเงินในบัญชีบัตร
- กด 2 สอบถามยอดการชำระเงิน
- กด 3 สอบถามยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ที่แจ้ง ให้หักชำระ ค่าบัตร
 
กลับสู่เมน
คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส กด 5 สอบถามคะแนนและแลกของกำนัลยูโอบี รีวอร์ด พลัส + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 1 สอบถามคะแนนสะสม
กลับสู่เมน
ขอรายการรหัสของกำนัล หรือ แบบฟอร์มแลกของกำนัลทางโทรสาร กด 5 สอบถามคะแนนและแลกของกำนัลยูโอบี รีวอร์ด พลัส + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 4 ขอรายการรหัสของกำนัล หรือ แบบฟอร์มแลกของ กำนัล ทางโทรสาร กลับสู่เมน
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต/เดบิตผ่านโทรสาร กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด  ซื้อสมุดเช็ค เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต + กด 1  ขอสำเนาใบแจ้งยอด
+ กดหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก + รหัส T-Pin   (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลักในขั้นตอนแรก)  + กด 3 บัตรเครดิต
เลือกรายการ

-  กด 1 ขอสำเนาการใช้บัตรรอบปัจจุบัน
-  กด 2 ขอสำเนาการใช้บัตร 1 เดือนย้อนหลัง
-  กด 3 ขอสำเนาการใช้บัตร 2 เดือนย้อนหลัง
ขอสำเนาแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด ซื้อสมุดเช็ค เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือ ขอสำเนาแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร
กด 4 ขอสำเนาแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร
-
กด 1 แบบฟอร์มชำระบัตรเครดิต
-
กด 2 แบบฟอร์มชำระเงินกู้
-
กด 3 แบบฟอร์มปฏิเสธรายการเรียกเก็บเงิน
-
กด 4 แบบฟอร์มแลกของกำนัล
-
กด 5 ใบสมัครยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้งสำหรับบุคคลธรรมดา
-
กด 6 ใบสมัครยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้งสำหรับนิติบุคคล
-
กด 7 คำขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการใช้บริการ ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง สำหรับนิติบุคคล
ตามด้วยหมายเลขโทรสาร และเครื่องหมาย #
กลับสู่เมน
สอบถามข้อมูลทั่วไป/ บริการ
 
อัตรา  
อัตราดอกเบี้ย กด 9 สอบถาม อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือ หมายเลขโทรศัพท์สาขา + กด 2 สอบถามอัตราดอกเบี้ย
เลือกรายการ

- กด 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- กด 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
- กด 3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินให้สินเชื่อ
กลับสู่เมน
อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กด 9 สอบถาม อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือ หมายเลขโทรศัพท์สาขา + กด 1 สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ
เลือกรายการ
- กด 1 ธนบัตรต่างประเทศ
- กด 1 สำหรับดอลลาร์สหรัฐ
- กด 2 สำหรับดอลลาร์ฮ่องกง
- กด 3 สำหรับดอลล่าร์สิงคโปร์
- กด 4 สำหรับปอนด์อังกฤษ
- กด 5 สำหรับเยนญี่ปุ่น
- กด 6 สำหรับดอลล่าร์ออสเตรเลีย
- กด 7 สำหรับเงินสกุลอื่น ๆ
- กด 2 เงินโอนต่างประเทศ - กด 1 สำหรับดอลลาร์สหรัฐ
-  กด 2 สำหรับดอลลาร์ฮ่องกง
-  กด 3 สำหรับดอลล่าร์สิงคโปร์
-  กด 4 สำหรับปอนด์อังกฤษ
-  กด 5 สำหรับเยนญี่ปุ่น
-  กด 6 สำหรับดอลล่าร์ออสเตรเลีย
-  กด 7 สำหรับเงินสกุลอื่น ๆ
 
กลับสู่เมน
บริการ  
กิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคาร กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต รายการส่งเสริมการขาย หรือสอบถามสถานะใบสมัคร เปิดใช้บริการบัตรเครดิต
เลือกรายการ
- กด 2 รายการส่งเสริมการขาย
กด 1 สอบถามข้อมูล ยูโอบีวีซ่า และบัตรเครดิตอื่นๆ
กด 2 สอบถามข้อมูล ยูโอบี ไอ-แคช , ยูโอบี แคชพลัส , ยูโอบี เอ็กซ์เซ็กคลูทีฟ โอ/ดี และสินเชื่ออื่นๆ
กด 3 สอบถามข้อมูลกองทุนรวม
กด 4 สอบถามข้อมูลประกันชีวิตและประกันภัย
- กด 3 สอบถามสถานภาพใบสมัคร กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin

กด 1 สอบถามสถานะ การสมัครบัตรเครดิต/เดบิต
กด 2 สอบถามสถานะ การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

กลับสู่เมน

การเป็นสมาชิกยูโอบี โฟน แบงก์กิ้ง กด 8 สมัครสมาชิกยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลการใช้บริการยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง
เลือกรายการ
กด 1 สมัครสมาชิกยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง
กด 2 เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์
กด 3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการยูโอบีโฟน แบงก์กิ้งผ่านเครื่องโทรสาร
กด 4 ขั้นตอนการใช้บริการยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง ผ่านเครื่องโทรสาร
กด 5 สอบถามวิธีการสมัครเป็นสมาชิกยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง

กลับสู่เมน