บริการเรียกเก็บเงินสด

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาและขนส่งฝากเงินสดจากสาขาต่างๆของบริษัทโดยธนาคารทำการตรวจนับ และนำเงินฝากเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว ้กับธนาคาร

ลักษณะบริการ
สิทธิประโยชน์
ติดต่อ


ลักษณะบริการ


เป็นบริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการนำฝากเงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการมอบหมายให้บริษัทขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นตัวแทนธนาคารดำเนินการเก็บรวบรวมเงินสดจากสาขาต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งทำการตรวจนับและนำส่ง ยังสาขาของธนาคารยูโอบีที่ใกล้ที่สุด พื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับธนาคารตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากบริการดังกล่าว ธนาคารยังให้บริการด้านการขนส่งยังสาขา หรือสำนักงานของบริษัท โดยธนาคารจะทำการตรวจนับ และเตรียมเงินตามจำนวน และ ชนิดของธนบัตรตามที่บริษัทได้แจ้งความประสงค์ไว้


สิทธิประโยชน์


  • ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาและขนส่งฝากเงินสด
  • ลดขั้นตอนการกระทบยอด โดยบริษัทสามารถตรวจสอบยอด
  • จากรายงานสรุปการนำฝากของธนาคาร

ติดต่อ:

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2343-4848
โทรสาร 0-2285-1746

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120