ยูโอบี บิสพร็อพเพอร์ตี้

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ/ขยายกิจการ/เสริมสภาพคล่อง รวมถึงใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อาทิเช่น อาคารโรงงาน,อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ โดยมีจุดเด่นที่
-
ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี*
-
วงเงินอนุมัติไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์*

   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
   ประเภทการให้บริการ
   อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
   เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

 


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายรวมของกลุ่มบริษัท (Group Sales) ต่อปี ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 2. ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 3. ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อ
 4. งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

ประเภทการให้บริการ

 1. อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 40 ล้านบาท
 2. บริการด้านสินเชื่อหลากหลาย

  • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
 1. หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักในการดำเนินกิจการ อาทิเช่น อาคารโรงงาน, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม,
  บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ (ที่ดินเปล่าไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้) ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

*หมายเหตุ: ระยะเวลาการผ่อนชำระ และการอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารฯ

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

 
นิติบุคคล
บุคคล ธรรมดา
ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
/
/
/
- หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
/
 
/
- สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
/
/
- งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดง ภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี
/
/
 
- สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน
/
/
 
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
/
/
 
- ตัวอย่างใบส่งสินค้า 3 รายการ จากผู้ขายสินค้าหลักให้กับกิจการ
/
/
 
- หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโร
/
/
/ **
- สำเนาเงินกู้เดิม และใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณี Refinance
/
/
 
- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
/
/
 

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

หมายเหตุ
ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ