ยูโอบี บิสมันนี่

สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง  โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุด ประสบความสำเร็จได้ตรงใจคุณ

   สิทธิประโยชน์
   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
   เอกสารเบื้องต้นในการขอสินเชื่อ
   ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ

 สิทธิประโยชน์

 1. วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
 2. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
 3. ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
 4. ผ่อนชำระยาวนานถึง 4 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
 2. ไม่เป็น NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 4. งบการเงินไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
 5. ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน


เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

 

 
นิติบุคคล
บุคคล ธรรมดา
ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
/
/
/
- หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
/
 
/
- สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
/
/
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
/
/
 
- หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโรตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต
/
/
/
- สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
/
/
 

ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

หมายเหตุ
ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ