การบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

บริการด้านการค้าระหว่างประเทศของเรานั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ารายการสินค้านำเข้าและส่งออกจะได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหาร และ การจัดวงเงินอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยผ่านเครือข่ายมากมายของธนาคาร อีกทั้งยังมีการลงทุนทั้งทางด้านบุคคลากรและด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถให้การบริการอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงในด้านการจัดสรรวงเงินสำหรับการค้า (trade financing) และ การบริการในด้านลดความเสี่ยงต่าง ๆ (risk mitigation services) ดังนี้

 

ติดต่อ

บมจ. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
www.uob.co.th
SWIFT: UOVBTHBK
Telex: 84351 BKASIA TH

คุณศกุลรัตน์ อัมยงค์
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดธุรกิจต่างประเทศ
โทร 0-2343-4939
โทรสาร 0-2286-5686
E-mail: Sakoolrut.Amy@uob.co.th

คุณวนิดา วิไลวรวิทย์
ผู้อำนวยการ
โทร 0-2343-4933
โทรสาร 0-2286-5686
E-mail: Vanida.Vil@uob.co.th

คุณชลธี บุญมี
ผู้อำนวยการ
โทร 0-2343-4905
โทรสาร 0-2286-5686
E-mail: Chonlatee.Boo@uob.co.th

คุณพนิดา มงคลสมัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทร 0-2343-4932
โทรสาร 0-2286-5686
E-mail: Panida.Mon@uob.co.th

คุณเกสสุนี ฤทธิรณชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทร 0-2343-4931
โทรสาร 0-2286-5686
E-mail: Gessunee.Rit@uob.co.th

คุณเกศสุดา ประกาศชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทร 0-2343-4432
โทรสาร 0-2286-5686
E-mail: Ketsuda.Pra@uob.co.th