สินเชื่อเพื่อการส่งออก

"อยากส่งออก...แต่ไม่มีเงินทุนในการผลิตสินค้า ..." ขอสินเชื่อ เพื่อการส่งออก (Packing Credit) จากธนาคารยูโอบีสิคะ จะได้นำไปซื้อวัตถุดิบ จัดการผลิตสินค้าได้ทันเวลา

       ลักษณะผลิตภัณฑ์
       สิทธิประโยชน์
       คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
       เอกสารประกอบการพิจารณา
       อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นการให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ส่งออก เพื่อนำเงินไปซื้อวัตถุดิบ เพื่อผลิตสินค้า หรือจัดเตรียมสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก เป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้ส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกสามารถขอสินเชื่อในรูปเงินบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศได้ตามต้องการ

สิทธิประโยชน์

 • สามารถนำเงินไปใช้ก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
 • สามารถได้รับเงินเข้าบัญชีในวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนทันที

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีวงเงินในการขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ต้นฉบับแอล/ซี (Letter of Credit) หรือ
 • ต้นฉบับสัญญาซื้อ/ขายสินค้า (Contract) หรือ
 • ต้นฉบับคำสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissorry Note)
 • หนังสือขอกู้เงินโดยวิธีออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก
 • หนังสือสัญญายอมชดใช้ความเสียหายตามตั๋วเงิน

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ 
ส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2620-5071-74
  แฟ็กซ์ 0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2229

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้