บริการเปิด L/C เพื่อการนำสินค้าเข้า

“ บริษัทเรานำสินค้าเข้ามาจากเมืองนอก แต่อยากให้มีคนช่วยดูแลจัดการ เรื่องเอกสารและการชำระเงิน” ง่ายมากค่ะ...ใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารยูโอบีสิคะ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธนาคารยูโอบี ให้บริการในการเปิด L/C สำหรับผู้นำเข้าสินค้า หรือชำระค่าบริการต่าง ๆ โดยชำระเงินแบบ L/C ซึ่งวิธีการชำระเงินแบบ L/C นี้ ทางผู้นำเข้าจะทำการชำระเงิน ก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ยื่นเอกสารตามเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่ระบุใน L/C ทุกประการ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเปิด L/C ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

-  
Full S.W.I.F.T./ Telex
-  
Brief S.W.I.F.T./ Telex
-  
Courier/ Mail

สิทธิประโยชน์

 • สามารถเปิด L/C ได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงพร้อมรับสำเนา L/C ภายในวันเดียวกัน
 • ทำให้ผู้ซื้อ – ผู้ขายในต่างประเทศ มีความมั่นใจในการซื้อขายกัน เนื่องจากธนาคารฯ ให้คำรับรองในการชำระเงิน
 • ผู้ซื้อสามารถมั่นใจในการชำระเงิน โดยธนาคารฯ จะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย หลังจากได้รับเอกสารตามเงื่อนไขที่ระบุ ใน L/C ทุกประการ
 • ลูกค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้นหากทำรายการเปิด L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง
  ของธนาคารยูโอบี

สิทธิพิเศษ

กรณีใช้บริการผ่านทาง ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง ลูกค้าสามารถ
1. สร้างฐานข้อมูลไว้ใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
2. สามารถดู และจัดพิมพ์ สำเนา L/C ได้ภายในวันเดียวกันกับที่เปิด L/C
3. สามารถทราบรายการตัดบัญชีค่าใช้จ่าย ในการเปิด L/C ได้ ภายในวันที่เปิด L/C
4. สามารถดูข้อมูลการเปิด L/C ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รวมถึง มีวงเงินในการขอเปิด L/C กับธนาคารยูโอบี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • แบบคำขอเปิด L/C
 • หลักฐาน หรือ เอกสารประกอบการเปิด L/C อื่นๆ ได้แก่ สัญญาซื้อ-ขายสินค้า, ใบแจ้งรายการสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่
ส่วนบริการลูกค้า โทร.0-2620-5071-74
  แฟ็กซ์0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2229

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้