สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

“สั่งของเข้ามาแล้ว แต่กว่าจะขายหมดคงอีกหลายเดือน แล้วเราจะหาเงินที่ไหนมาใช้ในบริษัท” ขอสินเชื่อเพื่อการนำเข้าจากธนาคารยูโอบีสิคะ จะได้มีเงินทุนหมุนเวียน แล้วจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ประโยชน์
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารประกอบการพิจารณา
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะผลิตภัณฑ์

ธนาคารยูโอบีมีบริการให้สินเชื่อแก่ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยผู้นำเข้า ต้องการนำสินค้าไปผลิต หรือจำหน่ายก่อน แล้วจึงนำเงินมาชำระคืนให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อการนำเข้านี้จะมีลักษณะเป็นสินเชื่อระยะสั้น และเป็นสัญญาที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร โดยธนาคารมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า ลูกค้าเป็นผู้นำสินค้าเพื่อไปผลิต หรือจำหน่ายเท่านั้น และต้องนำเงินมาชำระค่าสินค้าเมื่อครบกำหนด โดยสินเชื่อเพื่อการนำเข้านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้
- T/R Sight (กรณีเปิดL/C ชนิดมีเงื่อนไขการชำระทันที)
- T/R Term (กรณีเปิดL/C ชนิดมีเงื่อนไขการชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อ-ผู้ขายตกลงกัน)

ประโยชน์

  • เป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินสำหรับผู้นำเข้า
  • สามารถเลือกสินเชื่อที่เป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ
  • คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นลูกค้านิติบุคคล
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์, กระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และมีวงเงินในการทำ ที/อาร์ กับธนาคารยูโอบี

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • ใบสัญญาทรัสต์รีซีท
  • จดหมายแจ้งเอกสารขาเข้าจากธนาคารยูโอบี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

  • ตามประกาศของธนาคารหรือตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่
ส่วนบริการลูกค้า โทร.0-2620-5071-74
  แฟ็กซ์0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2229

หมายเหตุ : บริการใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วถึงจะใช้บริการได้