กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย


ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของธนาคารสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ทำรายการโอนเงินออกและรับเงินโอนเข้าจากประเทศ โดยลูกค้าต้องการทำรายการโอนเงินออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ USD 50,000 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าด้วยการใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป