ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ธนบัตรต่างประเทศ

  • รับซื้อและขายธนบัตรสกุลต่างประเทศ 16 สกุลหลัก
  • USD, AUD, CAD, CHF, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD และ SGD

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้านำเข้าหรือส่งออก รวมถึงลูกค้าที่มีภาระต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย

  • Interest Rate Swap เป็นผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกู้และเงินลงทุน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  • Cross Currency Interest Rate Swap เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีภาระเงินกู้เป็นเงินสกุลหนึ่งและมีรายรับเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง หรือมีเงินลงทุนเป็นเงินสกุลหนึ่งและมีรายจ่ายเป็นอีกสกุลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว

  • ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรออมทรัพย์พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง
  • ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ ที่มีสถาบันการเงินอาวัล / รับรองการจ่ายเงิน
  • หุ้นกู้ภาคเอกชนออกโดยบริษัทต่างๆภาคเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 1. สายงานค้าเงินตราต่างประเทศ
0-2028-9829
 2. สายงานค้าตราสารหนี้และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย
0-2028-9892
 3. สายงานบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ยระยะสั้น
0-2028-9830
 4. การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าบรรษัทธนกิจ
0-2028-9898
 5. การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
0-2028-9889
 6. การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าธุรกิจ SME
0-2028-9887
 7. การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน – ลูกค้าสถาบันการเงิน
0-2028-9879
 8. สายงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
0-2028-9880

โทรสาร  : 0-2285-1365, 0-2285-1375 (เวลาที่สะดวกในการติดต่อ  8.30 – 17.30 น.)
และท่านสามารถส่งส่งข้อร้องเรียนผ่าน ศูนย์บริการลูกค้า  โทร. 0-2285-1555 กด 0