บัญชี ยูโอบี ไอเคอเรนท์

เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี
บัญชี UOB iCurrent เป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้บริการในด้านการกู้เบิกเงินเกินบัญชี และให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดได้เฉพาะบุคคลธรรมดา

สิทธิพิเศษ

  • ไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน  เมื่อบัญชีกระแสรายวันของคุณได้รับดอกเบี้ย
  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน ในบัญชีกระแสรายวัน 
  • สามารถสมัครบัตร ATM / Debit ประเภทใดก็ได้
  • สามารถรับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 100% ของยอดเงินฝากประจำ
  • ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละขณะ

เงื่อนไข

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • สามารถรับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน

ค่าบริการรายปี

  • ค่าบริการ 300 บาท / ปี