ยูโอบี จูเนียร์

สร้างนิสัยการออมให้บุตรหลาน เพื่ออนาคตที่สดใส
พ่วงด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่า

เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


ลักษณะบัญชี

 • ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก เพราะเป็นบัญชีออมทรัพย์ สำหรับเด็ก ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • ฝาก- ถอนได้ทุกสาขา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถขอใช้บริการเอทีเอ็มได้

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • เปิดได้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปีบริบูรณ์ โดยเปิดได้คนละ 1 บัญชี
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเปิดบัญชีโดย บิดา และ(หรือ)มารดา เป็นผู้เปิดบัญชี และต้องใช้ชื่อบัญชี "เพื่อ" หรือ "โดย" เท่านั้น
 • กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เฉพาะเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี บริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • กรณีบิดา-มารดา เปิดบัญชีเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
                1. สำเนาสูติบัตร หรือ
                2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน และสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และ
                3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา (ผู้ขอเปิดบัญชี)
 • กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีด้วยตนเอง ใช้สำเนาบัตรประชาชน 

ค่าธรรมเนียม

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป