บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์

จุดเริ่มต้นการดูแล ลูกรักของคุณ
เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย


ลักษณะบัญชี

 • รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • ลูกรักของคุณได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
 • หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 250 แห่ง

สิทธิพิเศษ

 • สิทธิการประกันอุบัติเหตุ:การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ การฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย อุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นของ อ.บ. 1

  ผลประโยชน์และเงื่อนไข
  ความคุ้มครอง
  ทุนประกันภัย (บาท)
  อายุ 0 –20 ปี
  ณ วันประสบอุบัติเหตุ
  อายุ 21 ปี ขึ้นไป
  ณ วันประสบอุบัติเหตุ
  1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

  50,000

  50,000

  2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

  50,000

  50,000

  3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  50,000

  50,000

  4. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

  100,000

  100,000

  5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

  10,000

  5,000

  ค่าบริการรายปี

  399


  • ลูกค้าเปิดบัญชี “โดย” การคุ้มครองอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่หน้าคำว่า “โดย” เท่านั้น (คุ้มครองผู้เยาว์) ซึ่งกำหนดให้บิดา / มารดาเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • การยกเว้นความคุ้มครอง กรณีผู้เยาว์ที่เดินทาง หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
  • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบีMy Kids Savingsและได้ชำระค่าบริการรายปีแล้ว โดยจะได้รับบัตรแสดงสิทธิประโยชน์ทางประกัน
  • กรณีที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วนกับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)
  • กรณีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไปความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที
  • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:ดำเนินการติดต่อ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครองสำหรับบัญชี ออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์เริ่มใช้ 8 ก.ย.58 >>

  รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาเริ่มใช้ 8 ก.ย. 58..>>

  แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มใช้ 8 ก.ย.58..>>

 • บัญชีประเภทนี้ไม่สามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตทุกประเภทได้
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบริการรายปีตามอัตราที่ธนาคารได้ประกาศเรียกเก็บในแต่ละขณะ

เงื่อนไข

 • เฉพาะบุคคลธรรมดาผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ต่ำกว่าอายุ 15 ปี ณวันที่เปิดบัญชีและประเภทบัญชีต้องเป็นบัญชี “โดย” เท่านั้น เช่น ด.ช.กอไก่ โดยมารดา
 • 1 บัญชี ต่อผู้เยาว์ 1คนเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • เมื่อเจ้าของบัญชีบรรลุนิติภาวะ (ผู้เยาว์มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถดำเนินธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เช่น ถอน โอน และปิดบัญชี โดยติดต่อสาขาของธนาคารที่เปิดบัญชี เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นลงนามในการทำธุรกรรมภายใต้ออมทรัพย์ “ยูโอบีมาย คิดส์”)
 • กรณีผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่มีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย (บิดามารดา) หากผู้ใช้อำนาจปกครอง เสียชีวิต บุคคลที่สามารถปิดบัญชีได้คือบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าบริการ 399 บาท/ปี
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี