ยูโอบี โฮมโลน

ต่อให้เลือกบ้านที่ดีแค่ไหน ความสุขคงไม่เต็มที่ ถ้าต้องกังวลเรื่องการผ่อนบ้านวันนี้ธนาคารยูโอบี พร้อมสนับสนุนให้คุณมีบ้านที่อบอุ่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ของบริการสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน บริการสินเชื่อระยะยาว เพื่อให้คุณและครอบครัวได้มีบ้านที่ถูกใจและสบายในอนาคต ด้วยการอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท


ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน  และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )

 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน  และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)

 • กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)

 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)

 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

  หมายเหตุ :
  - หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
  - หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้

สิทธิประโยชน์**

เมื่อท่านได้รับอนุมัติ และใช้บริการสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน จะได้รับ

 • บัตร ATM หรือ บัตรยูโอบี วีซ่า อีเลคตรอน พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก
 • บัตรเครดิต ธนาคาร ยูโอบี** พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก
 • สินเชื่อเพิ่มเติมชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต**เพื่อสร้างหลักประกันแก่ครอบครัวว่าไม่ต้องรับภาระหนี้ หากผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ

หมายเหตุ : **ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเฉพาะรายที่ผ่านเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น


คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  - ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  (Government Sector)
  - ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารส่วนตัว
เอกสารด้านหลักทรัพย์
เอกสารด้านการเงิน
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
  - สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
  - หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง
    12 เดือน
  - สัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
  - ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
  - แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือ
    พิมพ์เขียว
  - สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอ
    ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา    
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/
  ธุรกิจส่วนตัว

  - ทะเบียนการค้า
  - หนังสือรับรองกระทรวง
  พาณิชย์
  - หนังสือบริคณห์สนธิ

 

หมายเหตุ :

 • การพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไข ของธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานการขายสินเชื่อเคหะ 0-2620-2020 หรือ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา