UOB ONE ACCOUNT บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล ที่ให้ดอกเบี้ยสูง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • บัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก การตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีจะอยู่ในรูปแบบ E-statement
 • รับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตามเงื่อนไขที่ธนาคาร กำหนด
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน
 • สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking(PIB)ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
 •  จำกัด  1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
 • ในกรณีที่ลูกค้าที่ยังไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลักอยู่ก่อนแล้วจะต้องสมัครบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตในคราวเดียวกันกับการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อประโยชน์ในการรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด   
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตแล้ว สามารถผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี
 • ลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าสามารถจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น

สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB)

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์ และมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวัน กับธนาคารซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีร่วมและใช้บริการ UOB  Personal  Internet Banking (PIB)  
 • ลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ราชการออกให้เท่านั้น
 • ไม่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ  
 •  จำกัด  1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตแล้ว สามารถผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี
 • ลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

บัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าสามารถจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ : สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB One Account ที่มียอดใช้จ่ายรวมผ่านบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศของบัญชีออมทรัพย์ UOB One Account โดยธนาคารจะคำนวณ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดดังนี้

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1 :

 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลัก และ  
 2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้ชื่อลูกค้าคนเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นต้นไปต่อเดือนปฎิทิน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 2 :

 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลัก และ   
 2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้ชื่อลูกค้าคนเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นต้นไปต่อเดือนปฎิทิน และ
 3. มีรายการชำระค่าบริการหักจากบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปต่อเดือน ผ่านทาง  เอทีเอ็ม หรือ UOB Personal Internet Banking (PIB)  หรือ มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารและ ใช้บัญชีออมทรัพ์ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนโดยมียอดเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 15,00บาท ขึ้นไปต่อเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ย

 1. ยอดใช้จ่ายสุทธิของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเครดิตบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณยอดใช้จ่ายรวมกัน
 2. ยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิต ไม่นับรวมบัตรเครดิตนิติบุคล (Corporate Card)   
 3. กรณีที่ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต  การนับยอดใช้จ่าย จะนับจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่าย(posting date) เท่านั้น
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยพิเศษนี้  ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง 
 5. การคำนวณอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) คิดจาก
   ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน  x อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง
   100 x 365
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) คิดจาก
   ยอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือน x อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง
   100 x 365 ]
 6. การจ่ายดอกเบี้ย
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยปกติรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน  
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยพิเศษรายเดือน  และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้า ทุกวันทำการที 2 ของเดือนถัดไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก เช่น  วิธีการคำนวณดอกเบี้ย วิธีการจ่ายดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการในการปฏิบัติเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการฝาก/ถอน ความรับผิดของเจ้าของบัญชี ความรับผิดของธนาคารต่อเจ้าของบัญชี การปิดบัญชีเงินฝาก และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิต

 

ช่องทางการให้บริการ

 • ผ่าน UOB Personal Internet Banking (PIB): บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ UOB Personal Internet Banking
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระ ค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตโดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
 • ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
 • UOB Personal Internet Banking (PIB) (กำหนดวันเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ช่องทางการเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร : ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีที่สาขาธนาคารที่ลูกค้า เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขา

ช่องการปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNTผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) : ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่สาขาธนาคารตามที่ท่านเลือกไว้ใช้เป็นบัญชีอ้างอิงในการขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขา