PRU Secure Living


เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย :
ชาย/หญิง 20 – 55 ปี
ทุนประกันภัย : เริ่มต้น 50,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัย :
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :
8 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 75 ปี
ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงอายุ 59 ปี รับเงินคืนทุก 2 ปี ครั้งละ 5% ของทุนประกันภัย
อายุ 60, 65 และ 70 ปี รับเงินคืน ครั้งละ 25% ของทุนประกันภัย  
อายุ 75 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการเอาประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระ เบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย