วิธีใช้ยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง

1. โทร. 0-2285-1555
2. กด1 สำหรับภาษาไทย หรือ กด # สำหรับภาษาอังกฤษ
3. เลือกทำรายการ

ทำธุรกรรม
โอนเงินระหว่างบัญชี  กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 2 โอนเงินระหว่าง บัญชี

เลือกรายการ
- กด 1 โอนเงินระหว่างบัญชี (บัญชีตนเอง)
กลับสู่เมน
โอนเงินเพื่อชำระค่าบัตรเครดิต กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 3 ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี + กดหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก +รหัส T-Pin (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก ในขั้นตอนแรก) กลับสู่เมน
โอนเงินเพื่อชำระยูโอบี แคชพลัส กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชี หรือ เลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 3 ชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี+  กดหมายเลขบัตรเดบิต 16 หลัก +รหัส T-Pin (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก ในขั้นตอนแรก) กลับสู่เมน
ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ
แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส กด 5 สอบถามคะแนนและแลกของกำนัล ยูโอบี รีวอร์ด พลัส+ กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + วัน เดือน ปีเกิด + กด 2 แลกของกำนัล ยูโอบี รีวอร์ด พลัส กลับสู่เมน
อายัดเช็ค กด 4  อายัดบัตร ATM อายัดบัตรเครดิต อายัดเช็ค หรือเปลี่ยน รหัสโทรศัพท์ + กด 3 อายัดเช็ค + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin กลับสู่เมน
สั่งซื้อสมุดเช็ค กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด ซื้อสมุดเช็ค หรือเพิ่มวงเงิน บัตรเครดิต+ กด 2 สั่งซื้อสมุดเช็ค + กดหมายเลขบัญชี หรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin กลับสู่เมน
บัตรสูญหายหรือถูกขโมย กด 4 อายัดบัตร ATM อายัดบัตรเครดิต อายัดเช็ค เลือกรายการ
- กด 1 อายัดบัตร เอทีเอ็ม
- กด 2 อายัดบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด กลับสู่เมน
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ กด 8 สมัครสมาชิกยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลการใช้บริการยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง + กด 2 เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ประจำตัว + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin กลับสู่เมน
เปิดใช้บริการบัตรเครดิต กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต รายการส่งเสริมการขาย หรือสอบถามสถานะใบสมัคร เปิดชัดบริการบัตรเครดิต + กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

ระบุรายละเอียดดังนี้ :
1.
หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วตามด้วย เครื่องหมาย #
2.
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
3.
ระบุวัน เดือน ปีเกิดของท่านให้ครบ 8 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
4.
กดหมายเลขโทรศัพท์บ้าน 9 หลักที่ให้ไว้กับธนาคาร แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
กลับสู่เมน
สอบถามข้อมูลส่วนตัว
ยอดเงินในบัญชี กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 1
สอบถามยอดคงเหลือ

เลือกรายการ
- กด 1 บัญชีกระแสรายวัน
- กด 2 บัญชีออมทรัพย์ กลับสู่เมน
ขอสำเนาใบแจ้งรายการบัญชี ผ่านโทรสาร กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด ซื้อสมุดเช็ค เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต + กด 1 ขอสำเนาใบแจ้งยอด+ กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin
เลือกรายการ
- กด 1 บัญชีกระแสรายวัน
- กด 1 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 1 วัน
- กด 2 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 7 วัน
- กด 3 ขอสำเนารายการย้อนหลังของเดือนนี้
- กด 4 ขอสำเนารายการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา
- กด 2 บัญชีออมทรัพย์
- กด 1 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 1 วัน
- กด 2 ขอสำเนารายการย้อนหลัง 7 วัน
- กด 3 ขอสำเนารายการย้อนหลังของเดือนนี้
- กด 4 ขอสำเนารายการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา
กลับสู่เมน
ยอดบัตรเครดิตยูโอบี, ยูโอบี แคช พลัส กด 2 สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ค่าบริการและบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + รหัส T-Pin + กด 1 สอบถามยอดคงเหลือ + กด 3 สอบถามยอดบัตรเครดิต + กดหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 16 หลัก (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลัก ในขั้นตอนแรก) + รหัส T-Pin

เลือกรายการ
- กด 1 สอบถามยอดเงินในบัญชีบัตร
- กด 2 สอบถามยอดการชำระเงิน
- กด 3 สอบถามยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ที่แจ้ง ให้หักชำระ ค่าบัตร
 
คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส กด 5 สอบถามคะแนนและแลกของกำนัลยูโอบี รีวอร์ด พลัส + กดหมายเลขบัญชีหรือเลขที่บัตร + วัน เดือน ปีเกิด + กด 1 สอบถามคะแนนสะสม
ขอรายการรหัสของกำนัล หรือ แบบฟอร์มแลกของกำนัลทาง กด 5 สอบถามคะแนนและแลกของกำนัลยูโอบี รีวอร์ด พลัส + กด 3 ขอรายการรหัสของกำนัล หรือ แบบฟอร์มแลกของ กำนัล ทางโทรสาร
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต/เดบิตผ่านโทรสาร กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด  ซื้อสมุดเช็ค เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต + กด 1  ขอสำเนาใบแจ้งยอด
+ กดหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก + รหัส T-Pin   (ในกรณี กดหมายเลขบัญชี 10 หลักในขั้นตอนแรก)  + กด 3 บัตรเครดิต
เลือกรายการ

-  กด 1 ขอสำเนาการใช้บัตรรอบปัจจุบัน
-  กด 2 ขอสำเนาการใช้บัตร 1 เดือนย้อนหลัง
-  กด 3 ขอสำเนาการใช้บัตร 2 เดือนย้อนหลัง
 
ขอสำเนาแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร กด 3 ขอสำเนาใบแจ้งยอด ซื้อสมุดเช็ค เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต หรือ ขอสำเนาแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร
กด 4 ขอสำเนาแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร
-
กด 1 แบบฟอร์มชำระบัตรเครดิต
-
กด 2 แบบฟอร์มชำระเงินกู้
-
กด 3 แบบฟอร์มปฏิเสธรายการเรียกเก็บเงิน
-
กด 4 แบบฟอร์มแลกของกำนัล
-
กด 5 ใบสมัคร UOB Personal Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดา
-
กด 6 ใบสมัคร และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล การใช้บริการ UOB Business Internet Banking สำหรับ นิติบุคคล   
ตามด้วยหมายเลขโทรสาร และเครื่องหมาย #
กลับสู่เมน
สอบถามข้อมูลทั่วไป/ บริการ
อัตรา  
อัตราดอกเบี้ย กด 9 สอบถาม อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือ หมายเลขโทรศัพท์สาขา + กด 3 สอบถามอัตราดอกเบี้ย
เลือกรายการ

- กด 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- กด 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
- กด 3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินให้สินเชื่อ
กลับสู่เมน
อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กด 9 สอบถาม อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือ หมายเลขโทรศัพท์สาขา + กด 5 สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ
บริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคาร กด 1 เปิดใช้บริการบัตรเครดิต รายการส่งเสริมการขาย หรือสอบถามสถานะใบสมัคร เปิดใช้บริการบัตรเครดิต
เลือกรายการ
- กด 2 รายการส่งเสริมการขาย
 
การเป็นสมาชิกยูโอบี โฟน แบงก์กิ้ง กด 8 สมัครสมาชิกยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลการใช้บริการยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง
เลือกรายการ
กด 1 สมัครสมาชิกยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง
กด 2 เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์
กด 3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการยูโอบีโฟน แบงก์กิ้งผ่านเครื่องโทรสาร
กด 4 ขั้นตอนการใช้บริการยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง ผ่านเครื่องโทรสาร
กด 5 สอบถามวิธีการสมัครเป็นสมาชิกยูโอบีโฟน แบงก์กิ้ง

กลับสู่เมน