โปรโมชั่น - บัตรเครดิต UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว 

เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
  • คะแนนสะสมจะถูกหักภายใน 14 วันทำการหลังจากจบรายการ
  • ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการจะต้องมีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ธนาคารฯจะทำการหักคะแนนและให้เครดิตเงินคืน 50% ตามจำนวนคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 2,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ โดยเป็นรายการที่เกิดที่ Tohkai Yakiniku ทุกสาขา และ Tohkai Japanese Restaurant ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาอมตะนคร) ภายในวันที่ 21 ต.ค. 59 เท่านั้น
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 30 วันนับจากวันที่จบรายการ
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักโดยใช้คะแนนสะสมของ ผู้ถือบัตรหลักในการแลกรับเครดิตเงินคืน
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน จากรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ