โปรโมชั่น - บัตรเครดิต UOB Friday Surprise กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว
 

เงื่อนไขรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึง วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • คะแนนสะสมจะถูกหักภายใน 30 วันทำการหลังจากจบรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการจะต้องมีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ธนาคารฯจะทำการหักคะแนนและให้เครดิตเงินคืน 50% ตามจำนวนคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน/บัญชีบัตร(รวมบัตรหลักบัตรเสริม)/วันที่ร่วมรายการ
 • โดยเป็นรายการที่เกิดที่ ร้าน AKA PASSION FOR GRILL ทุกสาขา เฉพาะรายการที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 60 เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 30 วันนับจากวันที่จบรายการ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักโดยใช้คะแนนสะสมของผู้ถือบัตร หลักในการแลกรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนจาก รายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ