เกี่ยวกับยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


บริการที่ปรึกษาทางการเงิน


 พริวิเลจ แบงก์กิ้> บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

 


ติดต่อเรา

พริวิเลจ แบงก์กิ้ง สำนัำกงานใหญ่
191 ชั้น M ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120

คอลล์เซ็นเตอร์ 0-2344-9500
โทรศัพท์ 0-2343-4433
โทรสาร
0-2343-2870 
  ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 3 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก
ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 

ความรอบรู้ของเรา สั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนาน

 

 

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship Manager) ได้รับการอบรมเรื่องการลงทุนและมีประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินของท่าน


 

 

 

บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน (Investment Consultant) ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ Relationship Manager เพื่อให้บริการด้านการวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมทั้งวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน
ให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความประสงค์ส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

 

 

ทีมที่ปรึกษาด้านการประกันภัย

ทีมที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Insurance Sale Manager) ที่สามารถให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในด้านการประกันภัย ทั้งในด้านการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันภัยอื่นๆ รวมถึงช่วยวางแผนการจัดการสินทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งของท่าน

 

 

 

 

ทีมที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ

ทีมที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ (Lending Relationship Manager) ผู้ชำนาญในการให้บริการด้านสินเชื่อ และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน และความต้องการส่วนบุคคล