ชำระภาษีกรมสรรพากร

วิธียื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์

ถ้าลูกค้าธนาคารยูโอบียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.90, 91) ผ่านอินเตอร์เน็ต ลูกค้าสามารถชำระภาษีผ่าน บริการยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี :

-
ยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต
-
ยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านตู้เอทีเอ็ม

ประเภทของภาษีที่จ่ายออนไลน์ได้ ได้แก่

ภาษีบุคคลธรรมดา:
 
  • ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล: ภ.ง.ด. 90, 91
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย: ภ.ง.ด. 1, 2
ภาษีธุรกิจ:
 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน: ภ.พ. 30
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภ.พ. 36
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล: ภ.ง.ด. 54,
  • หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย: ภ.ง.ด. 1, 2
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ: ภ.ธ. 40

ลูกค้าธนาคารที่ต้องการใช้บริการนี้ ต้องขอรหัสส่วนบุคคล (user id) และรหัสผ่าน (password) จากกรมสรรพากรก่อน (ซึ่งสามารถขอผ่านเว็บกรมสรรพากรได้ ในกรณีจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล)

ในกรณีจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล รหัสดังกล่าวจะนำไปใช้ในการเข้ายื่นแบบภาษีในระบบของสรรพากรในเว็บ http://rdserver.rd.go.th

การชำระภาษีจะเป็นการโอนเงินจากบัญชีลูกค้าที่มีกับธนาคารยูโอบีโดยตรง ด้วยการใช้รหัสส่วนบุคคลและรหัสผ่านของยูโอบีไซเบอร์แบงก์กิ้ง หรือจะชำระผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้าขอคืนภาษี ทางกรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คให้ผ่านทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ข้อกำหนดในการลงทะเบียน ในการยื่นแบบและชำระภาษีอาจต่างกันไปสำหรับภาษีแต่ละแบบ

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล:

แนะนำบริการ
โปรแกรมเสริม
ฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนขอใช้บริการ
ยื่นแบบภาษี
ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ชำระภาษีออนไลน์
ตัวอย่าง
ถาม-ตอบ


ภาษีธุรกิจ:

แนะนำบริการ
โปรแกรมเสริม
ฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนขอใช้บริการ
ยื่นแบบภาษี
ปรับเปลี่ยนข้อมูล
ชำระภาษีออนไลน์
ตัวอย่าง
ถาม-ตอบ

Quick Links