ไทย l Eng
 เปิดบัญชีกับเรา  
   
 

บริษัท ยูโอบีบุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านได้ไว้วางใจตกลงใช้บริการของ UOBFT

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับ UOBFT

ขั้นที่ 1: Download เอกสารขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ขั้นที่ 2: เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
ขั้นที่ 3: ส่งเอกสารเปิดบัญชี
ขั้นที่ 4: ฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อทำการซื้อขาย
ขั้นที่ 5: รับเลขที่บัญชีและเริ่มทำการซื้อขาย

*หมายเหตุ ระหว่างการเปิดบัญชีทางบริษัทอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่าน ซึ่งอาจเป็นการยืดเวลาการเปิดบัญชีออกไป

ขั้นที่ 1: Download เอกสารขอเปิดบัญชีซื้อขาย
เอกสารเปิดบัญชีส่วนบุคคล
เอกสารซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต
เอกสารยอมรับถอนเงินทางโทรสาร
แบบประเมินนักลงทุน

กรณีที่ท่านไม่สามารถพิมพ์เอกสารขอเปิดบัญชีได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดส่งเอกสารสำหรับเปิดบัญชี โทรศัพท์ 02343-3903 หรือ E-mail : yourfutures@uob.co.th

ขั้นที่ 2: เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

สำหรับลูกค้าบุคคลสัญชาติไทย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน (สลิปเงินเดือนล่าสุด, สมุดบัญชีเงินฝากโดยต้องมีรายการเดินบัญชีไม่น้อยกว่า 3 เดือนล่าสุด, สลิปพอร์ตหุ้น,
    สมุดคู่บัญชีซื้อขายกองทุนโดยมียอดคงเหลือล่าสุด)
4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการใช้เป็นบัญชีที่ให้บริษัทฯ โอนเงินกลับไป
5. หลักฐานแสดงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อปัจจุบัน (กรณีที่ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทฯ ไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน)

สำหรับลูกค้าบุคคลต่างชาติ
1. สำเนาหนังสือเดินทาง
2. สำเนาวีซ่าประเทศไทย (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (ถ้ามี)
4. หลักฐานทางการเงิน (สลิปเงินเดือนล่าสุด, สมุดบัญชีเงินฝากโดยต้องมีรายการเดินบัญชีไม่น้อยกว่า 3 เดือนล่าสุดม สลิปพอร์ตหุ้น,
    สมุดคู่บัญชีซื้อขายกองทุนโดยมียอดคงเหลือล่าสุด)
5. หน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการใช้เป็นบัญชีที่ให้บริษัทฯ โอนเงินกลับไป
6. หลักฐานแสดงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อปัจจุบันในประเทศไทย


สำหรับลูกค้านิติบุคคล
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (มีอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
2. หนังสือแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
    o กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
    o ผู้ถือหุ้นมากกว่า 20% ของบริษัทฯ
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
5. มติคณะกรรมการบริษัทเพื่อการเปิดบัญชีกับ บริษัทยูโอบี บุลเลียนแอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด
6. สำเนาหนังสือรับรองผู้จ่ายภาษี (ภพ.20)
7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
8. สำเนางบการเงินของบริษัท อย่างน้อย 2 ปีล่าสุด และ/หรือ
9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของบริษัท โดยต้องมีรายการเดินบัญชีไม่น้อยกว่า 3 เดือนล่าสุด
10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของบริษัท (ที่แสดงเลขที่บัญชี) หรือ TT/Swift Code

เลื่อนขึ้นข้างบนสุด

ขั้นที่ 3: ส่งเอกสารมาให้เรา
บริษัท ยูโอบีบุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด
แผนกการตลาด
191 ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารยูโอบี ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของเราเพื่อไปรับเอกสารได้ที่หมายเลข 02343-3903

ขั้นที่ 4: ฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อขาย
โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ชื่อบัญชี “บริษัทยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด” ตามรายชื่อธนาคารข้างล่างนี้
โดยส่งใบนำฝากกลับที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่านทางโทรสาร 02285 -1414 หรือ
email : UOBFTSettlement@uob.co.th

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัทยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด (เพื่อลูกค้า)
เลขที่บัญชี : 747-3563-36-7
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : สาทร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัท ยูโอบีบุลเลียน แอนด์ฟิวเชอร์(ไทย) จำกัด เพื่อลูกค้า
เลขที่บัญชี : 000-613185-9
ประเภท : กระแสรายวัน
สาขา : นานาเหนือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัทยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด (เพื่อลูกค้า)
เลขที่บัญชี : 101-232419-5
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : ถนนสาทร

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัทยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด (เพื่อลูกค้า)
เลขที่บัญชี : 789-211-4360
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : ถนนสีลม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัทยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด (เพื่อลูกค้า)
เลขที่บัญชี : 101-846839-5
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : ถนนสีลม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัท ยูโอบีบุลเลียน แอนด์ฟิวเชอร์(ไทย) จำกัด (เพื่อลูกค้า)
เลขที่บัญชี : 483-1-06069-3
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : สาขาย่อย เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ขั้นที่ 5: รับเลขที่บัญชีซื้อขาย เริ่มทำการซื้อขาย
เมื่อได้รับหรืออีเมลจดหมายตอบรับการเปิดบัญชีพร้อมเลขที่บัญชีซื้อขายของท่านแล้ว ท่านสามารถทำการซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต สำหรับการซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ท่านสามารถติดต่อพนักงานฝ่ายการขาย โทร. 02343-3903 หรือหากท่านประสงค์ที่จะทำการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตท่านสามารถสร้างชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่ “Go Online With UOBFT” เพื่อรับรหัสลูกค้า (Username) และรหัสผ่าน (Password)
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อทราบขั้นตอนการลงทะเบียนการซื้อขายผ่าน อินเตอร์เน็ต

» คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด TFEX Margin อัพเดทล่าสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2555

» คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอเพื่อแจ้งการโอนเงิน

» คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบคําขอเพื่อถอนเงิน

» คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม OneClick

» คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Streaming-D

» คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ UOBFT

เลื่อนขึ้นข้างบนสุด

 
       
       
เว็บไซต์นี้ควรดูผ่าน Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 หรือสูงกว่า และมี Macromedia Flash Player 6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2549 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th