1. การสอบถามข้อมูล

ติดต่อ สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย ชั้น 6 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2343-3300 โทรสาร 0-2213-2635
Website : www.uob.co.th E-mail : Saviga.chi@uob.co.th
หรือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

2. การแจ้งความจำนงซื้อ

ผู้เสนอซื้อจะต้องทำหนังสือเสนอซื้อสินทรัพย์ตามแบบฟอร์มแนบที่ธนาคารกำหนด ส่ง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทางโทรสารหมายเลข 0-2213-2635
หรือจดหมายลงทะเบียนถึง ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย ชั้น 8 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

หนังสือเสนอซื้อประกอบด้วย

1. หนังสือเสนอซื้อตามแบบฟอร์มของ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีเป็นนิติบุคคล
หนังสือรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านซึ่งรับรองถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3.

ผู้เสนอซื้อยอมรับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับการเสนอซื้อทรัพย์สินและยินดีปฏิบัติตาม ทุกประการ ดังนี้

 
3.1

การวางเงินประกันการเสนอซื้อ
ในวันเสนอซื้อทรัพย์สิน ผู้เสนอซื้อตกลงชำระเงินประกันการเสนอซื้อ 5%ของราคาเสนอซื้อโดยชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และในกรณีที่ธนาคารตกลงขายทรัพย์สินตามที่ผู้เสนอซื้อขอเสนอซื้อมา ก็ให้ถือว่าเงินประกันการ เสนอซื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

   
3.2

ผู้เสนอซื้อ เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 2% หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี)

   
3.3

ผู้เสนอซื้อได้รับทราบ และยอมรับว่า ในการเสนอซื้อทรัพย์สินพร้อมขายนี้ เป็นเพียงการเสนอราคา และเงื่อนไขในการซื้อทรัพย์สินจากธนาคารฯ เท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันให้ธนาคารฯ ต้องขายทรัพย์สิน หรืออนุมัติสินเชื่อแก่ผู้เสนอซื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะขายทรัพย์สินให้แก่ข้าพเจ้าหรือไม่ก็ได้ หรือธนาคารอาจจะจัดให้มีการแข่งขันเสนอราคาซื้อทรัพย์สินก็ได้แล้วแต่ธนาคารฯจะเห็นสมควร รวมทั้งกรณีที่ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาที่ประกาศขายด้วย และในกรณีที่ธนาคารฯไม่ตกลงขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เสนอซื้อผู้เสนอซื้อตกลงยอมรับเงินที่ได้วางไว้เป็นประกันการเสนอซื้อแก่ธนาคารฯ ตามข้อ3.1 คืนโดยไม่มีดอกเบี้ย และให้ถือว่าคำเสนอซื้อนี้เป็นอันสิ้นผลผูกพันทันที  โดยผู้เสนอซื้อจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากธนาคารฯ เป็นอันขาด

   
3.4

กรณีธนาคารฯ อนุมัติขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อ
 ธนาคารฯจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้เสนอซื้อทราบโดยทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร (FAX) หรือผ่านตัวแทน (ถ้ามี) หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในข้อ1 บรรดาคำบอกกล่าว หนังสือคำบอกกล่าว ที่จะส่งให้แก่กันทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ระบุไว้ในข้อ1 หรือตามทะเบียนบ้านแล้ว ไม่ว่าจะมีผู้รับหนังสือหรือไม่มีผู้รับหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าวก็ตาม ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่กันแล้วและให้ถือว่าผู้เสนอซื้อ ได้รับไว้แล้วโดยชอบ
 ทั้งนี้  เมื่อผู้เสนอซื้อได้รับแจ้งผลการอนุมัติดังกล่าวแล้ว จะต้องมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับธนาคาร ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้แจ้งผลอนุมัติขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อ หากผู้เสนอซื้อไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนด ผู้เสนอซื้อตกลงยินยอมให้ธนาคารฯริบเงินที่ได้รับไว้ตามข้อ 3.1 ทั้งหมด รวมทั้งให้ธนาคารฯมีสิทธินำทรัพย์สินดังกล่าวไปจำหน่าย จ่าย โอน หรือขายให้แก่บุคคลอื่นได้ทันที และให้ถือว่าคำเสนอซื้อเป็นอันสิ้นผลผูกพัน ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ เงินจำนวนใดๆจากธนาคารฯทั้งสิ้น

   
3.5

ผู้เสนอซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หากภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอซื้อไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อ และให้ถือว่าผู้เสนอซื้อสละสิทธิ์ และยินยอมให้ธนาคารฯ ริบเงินที่ได้ชำระไว้กับธนาคารฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขาย โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้เสนอซื้อทราบ

   
3.6

ผู้เสนอซื้อได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขอเสนอซื้อนี้เรียบร้อยแล้ว ทราบสถานที่ตั้ง แผนที่การไปที่ปรากฏในประกาศ พร้อมทั้งตรวจสอบระวางที่ดิน และตรวจสอบสภาพทรัพย์ที่เสนอซื้อนี้จนเป็นที่พอใจก่อนการวางเงินประกันการเสนอซื้อแล้ว และตกลงซื้อทรัพย์ดังกล่าวตามสภาพที่เป็นอยู่ และตามสภาพที่ธนาคารต้องการจะขาย อีกทั้งผู้เสนอซื้อตกลงรับเป็นผู้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุก และ/หรือผู้อยู่อาศัย (ถ้ามี) เพื่อให้ออกจากทรัพย์สินที่ขอเสนอซื้อนี้ โดยจะไม่ยกขึ้นอ้างเป็นเหตุรอนสิทธิ์ใดๆและตกลงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินของธนาคารฯ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และ/หรือ ตามที่ธนาคารฯได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไปทุกประการ

 

เอกสารประกอบการทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งจะต้องถ่ายภาพเอกสารที่กล่าวข้างล่างนี้
และรับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ


กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

 

 • หนังสือรับรองบริษัท(ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   และผู้รับมอบอำนาจ

 

   

4.

การโอนกรรมสิทธิ์
กำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันวางเงินมัดจำ หากผู้เสนอซื้อไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน โดยมีเหตุผลซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุอันควรธนาคารอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลากำหนด การโอนกรรมสิทธิ์ให้อีกไม่เกิน 30 วัน โดยผู้เสนอซื้อต้องวางเงินมัดจำเพิ่มอีก 10 % ของราคาซื้อขายตามที่ธนาคาร อนุมัติ

ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ตามระยะเวลาดังกล่าวได้นั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการ ริบเงินมัดจำ ทั้งจำนวน

 
   
4.1 กรณีไม่ขอสินเชื่อ
สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขายจะนัดหมายวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้เสนอซื้อจะต้องเตรียมแคชเชียร์เช็คสั่ง จ่ายในนาม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยระบุจำนวนเงินที่ยังค้างชำระตามสัญญาจะซื้อจะขาย
   
4.2 กรณีขอสินเชื่อ
เมื่อท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย จะทำนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยธนาคารฯ จะสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คตามวงเงินที่ท่านได้รับสินเชื่อ และท่านต้องเตรียมแคชเชียร์เช็ค สำหรับส่วนที่เหลือ (หากมี) ให้ครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย ในวันโอนกรรมสิทธิ์

5. การขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อได้จากฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับทรัพย์สินพร้อมขาย หรือ สินเชื่อบ้าน UOB Home Loan ทั้งนี้ การเสนอซื้อทรัพย์สินไม่มีผลผูกพันต่อธนาคารในการให้อนุมัติสินเชื่อแต่ประการใด การอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

  หมายเหตุ:
 
1. ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด โดยชำระเป็นเงินสด ณ วันโอน กรรมสิทธิ์
2. ธนาคารดำเนินการขายสินทรัพย์ในสภาพที่เป็นอยู่จริง ผู้จะซื้อจะต้องตรวจสอบสภาพ ทรัพย์สินก่อนรับ โอน กรรมสิทธิ์
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอซื้อทราบล่วงหน้า
4.

การเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อ
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้จะซื้อจากที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 5,000 บาท กรณี ทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 10,000 บาท สำหรับทรัพย์มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยผู้จะซื้อต้องขออนุมัติจากธนาคารโดยแจ้งให้สายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขายทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เสนอซื้ออย่างน้อย 10 วันทำการ (ต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้จะซื้อเดิม พร้อมลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย) แต่ทั้งนี้การอนุมัติหรือไม่ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว

 

 
Download form UOB Assets Sale
   
* หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาขายโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาการพิมพ์