บริการบรรจุซองเงินเดือน

  • บริการจ่ายค่าจ้าง ค่าแรง หรือเงินเดือนเป็นเงินสด
    เป็นบริการที่เหมาะกับกิจการที่ต้องการจ่ายเงินให้กับพนักงาน ที่ไม่มีบัญชีกับธนาคารใดๆ

ลักษณะบริการ

  • เป็นบริการจ่ายค่าจ้าง/ค่าแรงหรือเงินเดือนเป็นเงินสด โดยบริษัทสามารถส่งข้อมูลการจ่ายให้กับธนาคาร จากนั้นธนาคารจะทำการนับธนบัตร และเหรียญใส่ซองที่ทำขึ้นมาพิเศษ และธนาคารจะนำส่งซองบรรจุเงินให้แก่สูกค้าเพื่อแจกจ่ายแก่พนักงานต่อไป
  • เป็นบริการที่เหมาะกับกิจการที่ต้องการจ่ายเงินให้กับพนักงาน ที่ไม่มีบัญชีกับธนาคารใดๆ

ประโยชน์

  • ลดความเสี่ยงของบริษัท ด้านการจัดเตรียมเงิน ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการเบิกถอนเงินสดจำนวนมาก
  • ลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เช่น ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเงินสด และการจัดเงินใส่ซองโดยสามารถนำบุคลากรไปทำงานด้านอื่นเพื่อเกิดประโยช์ทางธุรกิจแก่บริษัทได้มากขึ้น

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120