การบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

บริการด้านการค้าระหว่างประเทศของเรานั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ารายการสินค้านำเข้าและส่งออกจะได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบริหาร และ การจัดวงเงินอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยผ่านเครือข่ายมากมายของธนาคาร อีกทั้งยังมีการลงทุนทั้งทางด้านบุคคลากรและด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถให้การบริการอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงในด้านการจัดสรรวงเงินสำหรับการค้า (trade financing) และ การบริการในด้านลดความเสี่ยงต่าง ๆ (risk mitigation services) ดังนี้

 • การเปิด LC เพื่อการนำเข้า - (Import Letter of Credit)
 • เรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า - (Import Bill Collection)
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้า- (Trust Receipt/Import Loan)
 • หนังสือค้ำประกัน - (Guarantees)
 • เรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก - (Export Bill Collection)
 • แจ้งการเปิด LC เพื่อการส่งออก – (Letter of Credit Advising)
 • รับซื้อตั๋วส่งออกตาม LC - (Letter of Credit Negotiation)
 • เรียกร้องการชำระเงิน- (Reimbursement)
 • การรับรองการจ่ายเงินตาม LC แทนธนาคารผู้เปิด - (Documentary Credit Confirmation)
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก – (Packing Credit)
 • การฝากเงินในสกุลเงินต่างประเทศ– (Foreign Currency Deposit)
 • การโอนเงิน - (Remittance)
 • การออกดร้าฟในรูปเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ – (Demand Draft Issue)

  ธนาคารยูโอบียังมีการบริการ e-Commerce สำหรับธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ซึ่งในการบริการ e-Commerce ของเรานั้น สามารถนำเสนอให้ลูกค้าได้ทั่วโลก อย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำและนำไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกรรมด้านการค้าขายทาง
  อินเทอร์เน็ตอีกด้วย