สินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อ

 • สินเชื่อเพื่อการเช่าแบบลีสซิ่ง/เช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรและรถยนต์

  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มุ่งให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจร สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งรถยนต์เพื่อใช้ในการพาณิชย์ โดยให้บริการสินเชื่อเช่าแบบลีสซิ่ง (Financial Lease) และ เช่าซื้อ (Hire Purchase) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์

ประเภทการให้บริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต
หรือทดแทนเครื่องจักรเก่า ทางธนาคารยูโอบี ได้มีบริการสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ดังนี้

 • ให้บริการสินเชื่อเช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) และเช่าซื้อ (Hire Purchase) สำหรับซื้อเครื่องจักรกับผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยบริการเปิด L/C เพื่อนำเข้าเครื่องจักรจากผู้ขายต่างประเทศ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสุดพิเศษ\
 • กรณีเครื่องจักรเก่าที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว ท่านสามารถมาขอสินเชื่อกับธนาคารได้ในรูปแบบของการขายและเช่า(หรือเช่าซื้อ)กลับคืนไป (Sales & Lease/Hire-Purchase Back) โดยธนาคารจะเข้าไปซื้อเครื่องจักรในราคาประเมินจากท่านโดยตรง หลังจากนั้นท่านสามารถชำระค่าเช่า/ค่างวดให้แก่ธนาคารในรูปของการเช่า/เช่าซื้อจนถึงสิ้นสุดสัญญาเช่า/เช่าซื้อ วิธีการนี้ท่านจะได้รับเงินเพื่อใช้ขยายกิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยที่ยังสามารถใช้เครื่องจักรทำการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ได้เหมือนเดิม

ทรัพย์สินที่ให้บริการ

 • ทรัพย์สินประเภทรถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก รถหัวลาก(+พ่วง) รถตู้
 • ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องพิมพ์ เครื่อง X-ray เครื่องมือ แพทย์ รถยก อุปกรณ์สำนักงาน  เป็นต้น 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ธนาคารจะพิจารณาลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 2. มีประวัติทางการเงินที่ดี

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 5 ปี และมีเอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ
 2. ต้องเป็นสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินที่ลงทุนและ
  ก่อให้เกิดรายได้ (ยังไม่มีบริการสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดา)

 

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณา

เอกสาร
ผู้กู้
ผู้ค้ำประกัน
นิติบุคคล
บุคคล ธรรมดา
นิติบุคคล

(เฉพาะกรณีถ้ามี)

บุคคล ธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)
/
 
 
/
 
 
2. สำเนาใบทะเบียนการค้า/ ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ  
 
/
 
 
 
 
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
/
 
 
/
 
 
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
/
 
 
/
 
 
5. สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
/
/
/
/
6. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์/ฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
/
/
/
 
 
7. สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบ ล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
/
 
 
/
 
 
8. สำเนา ภงด.90/ภงด.91 ล่าสุด 3 ปี (เฉพาะกรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา)  
 
/
 
 
/
9. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)/ เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 12 เดือน
/
/
 
 
 
 
10. ใบเสนอราคาหรือสำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ
/
/
 
 
 
 
11. หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโรตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต
/
/
/
/

สิทธิประโยชน์

 1. เป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแผนการเงินของธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สินทรัพย์ประเภททุนโดยเร่งด่วน เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ และจัดหาแหล่งเงินทุนจากที่ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้กิจการสามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นและมีกำไรมากขึ้น
 2. เป็นแหล่งเงินทุนแหล่งใหม่แก่ธุรกิจ โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้สูงสุดถึง 100%
 3. ไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  เพราะไม่ต้องลงทุนด้วยเงินสดจำนวนมาก
 4. มีความยุ่งยากน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดหาเงินทุนแบบอื่นๆ เพราะไม่ต้องหาหลักทรัพย์ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาเป็นหลักประกันเงินกู้เหมือนสินเชื่อแบบอื่นๆ เพียงแต่มีแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนของแหส่งที่มาของรายได้ก็สามารถทำลีสซิ่งหรือเช่าซื้อได้
 5. ค่าเช่าที่ชำระรายเดือนสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (เฉพาะสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง)  ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการลงทุนด้วยเงินสดหรือการกู้เงินจากธนาคาร
 6. สามารถทราบค่าผ่อนชำระในแต่ละเดือนเป็นจำนวนที่แน่นอน เพราะคำนวณอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ช่วยให้สามารถกำหนดรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้จากการใช้สินทรัพย์ สามารถจัดทำงบประมาณ วางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดและคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยำ

 

ทำไมต้อง ธนาคารยูโอบี

เนื่องจากธนาคารยูโอบี สามารถให้บริการได้หลากหลายครบวงจร เพราะนอกเหนือจากบริการสินเชื่อด้านการเช่าแบบลีสซิ่งและเช่าซื้อแล้ว ทางธนาคารยังมีบริการธุรกิจต่างประเทศ เช่น L/C, T/R รวมถึงวงเงิน Shipping Guarantee เพิ่มความอุ่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้หากท่านต้องการลงทุนขยายโรงงานหรือต้องการสภาพคล่อง ทางธนาคารยังมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ Factoring สินเชื่อ P/N วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ให้อีกด้วย ดังนั้นหากเป็นลูกค้ากับธนาคารยูโอบี ท่านจะได้รับบริการแบบครบวงจร ในการยื่นขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียว (One stop service)

ขั้นตอนสินเชื่อเช่าแบบลีสซิ่งและเช่าซื้อ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อหน่วยงาน Product Sales Specialist (PSS) : Equipment Financing 
( ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ชั้น 4 อาคารสาทร)

โทร.   0-2343-3773-4, 0-2343-3736, 0-2343-3778-79
แฟกซ์. 0-2343-3755

ทรัพย์สินที่ให้บริการ