สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ/ขยายกิจการ/เสริมสภาพคล่อง รวมถึงใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อาทิเช่น อาคารโรงงาน,อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพาณิชย์
วงเงินสูงสุด
100% ของมูลค่าหลักประกัน*
ผ่อนชำระยาวนานถึง
30 ปี*

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี*
 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์*
 • บริการด้านสินเชื่อหลากหลาย
  • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายรวมของกลุ่มบริษัท (Group Sales) ต่อปี ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อ
 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผู้ค้ำประกัน
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และสำเนาใบ เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น / หนังสือบริคณฑ์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท
สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
งบการเงินฉบับตรวจสอบ / สำเนาใบแสดง ภาษีเงินได้ ย้อนหลัง 3 ปี
สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / เอกสารการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
ตัวอย่างใบส่งสินค้า 3 รายการ จากผู้ขายสินค้าหลักให้กับกิจการ
หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบเครดิตบูโรตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต
สำเนาเงินกู้เดิม และใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณี Refinance
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555หมายเหตุ

*  ระยะเวลาการผ่อนชำระ และการอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารฯ
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
 • ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ
 • หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักในการดำเนินกิจการ อาทิเช่น อาคารโรงงาน, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ (ที่ดินเปล่าไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้) ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

บริการสินเชื่อธุรกิจ SME อื่นๆ


สนใจสมัครหรือปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ (เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ)

ลงทะเบียน