โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

รายละเอียดโครงการ
 • เป็นโครงการที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มอัตราการจ้างแรงงานและรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
 • วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท เป็นส่วนที่จัดสรรสำหรับธนาคารยูโอบี จำนวน 2,000 ล้านบาท
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564 - 31 ธันวาคม 2564 หรือเมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินให้ผู้ประกอบการจนเต็มวงเงินโครงการในส่วนที่ธนาคารได้รับการจัดสรรและเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด(อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย
 • วงเงินสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย
 • วงเงินสินเชื่อปกติ สูงสุด 40 ล้านบาท โดยส่วนที่เกินวงเงิน 15 ล้านบาท ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคาร

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และการให้เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร

ประเภทวงเงินสินเชื่อ
 1. สินเชื่อระยะสั้นแบบมีหลักประกัน ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) กำหนดระยะเวลาการชำระคืนต่อการออกตั๋วแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.75 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขธนาคาร
 2. สินเชื่อระยะยาวแบบมีหลักประกัน (Term Loan) ผ่อนชำระเป็นรายงวด แบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี 

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ซื้อสถานประกอบการ

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

ก่อสร้างสถานประกอบการ

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
(กรณีก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี)

หมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.75 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขธนาคาร

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Front-ended Fee) : ร้อยละ 3.0 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  พิเศษ !  ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ ร้อยละ 2.0 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

   • ผู้ประกอบการที่สมัครทำประกันสุขภาพแบบกลุ่ม หรือประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Group Employee Benefit) ให้กับพนักงานของผู้ประกอบกิจการ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป กับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือมีประกันสุขภาพแบบกลุ่ม /ประกันชีวิตแบบกลุ่มกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ให้กับพนักงานอยู่แล้ว

 

หมายเหตุ : รับประกันสุขภาพแบบกลุ่ม หรือประกันชีวิตแบบกลุ่ม (Group Employee Benefit) โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  ธนาคารยูโอบีเป็นเพียงนายหน้าเท่านั้น (ใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว 00020/2546 / ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช00026/2545 )

 1. ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) ร้อยละ 2.0 หากปิดบัญชีภายในระยะเวลา 2 ปี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นสถานประกอบการที่มีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย มากกว่าร้อยละ 50
 2. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 5. งบการเงินฉบับผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด และไม่มีส่วนทุนติดลบในปีล่าสุด
 6. ในกรณีขอวงเงินสินเชื่อระยะสั้น ผู้บริหารหลัก และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และในกรณีขอวงเงินสินเชื่อระยะยาว ผู้บริหารหลัก และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เมื่อรวมระยะเวลาการชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ยกเว้นมีผู้สืบทอดกิจการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด
เงื่อนไขหลังได้รับอนุมัติ
 1. ผู้ประกอบการต้องรักษาจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม นับจากวันที่ทำนิติกรรมสัญญากับธนาคาร ตลอดอายุโครงการ 3 ปี หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ประกอบการจะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขธนาคาร
 2. ต้องไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าจนเป็นเหตุให้ธนาคารต้องคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (Default Rate) และ/หรือผิดเงื่อนไขตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่โครงการกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ UOB Biz Call Centre 0 2343 3555

สนใจสมัครหรือปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ

ลงทะเบียน