UOB Biz12 เงินฝากประจำ 12 เดือน

 • UOB Biz12 เงินฝากประจำ 12 เดือน

  • ฝากประจำ 12 เดือน 
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.55% ต่อปี

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 • เปิดบัญชีและรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 • สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือรับเมื่อครบกำหนด
 • เป็นสมุดเงินฝาก
 • สำหรับยอดเงินฝาก 1-50 ล้านบาท
 • สำหรับลูกค้าสายงานธุรกิจ SME Business Banking เท่านั้น (CTO 2xxx)
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ฝากเงินระยะเวลา 12 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 0.55%

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดบัญชีกับธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)
 • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555