UOB BizValue

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

UOB BizValue: บัญชีกระแสรายวันสำหรับผู้ประกอบการSMEs ที่กำลังมองหาบัญชีที่มีสิทธิประโยชน์ในการบริการการเงินที่ครบวงจรและจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับทันที สมุดเช็ค 1 เล่ม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการโอนเงิน SMART Credit Next Day เมื่อโอนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต UOB Business Internet Banking (BIB)
 • พิเศษ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบบาทเนท (BAHTNET) ในอัตรา 75 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศ ในอัตรา 275บาท / รายการ เมื่อทำธุรกรรมผ่านระบบ UOB Business Internet Banking (BIB) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในช่วงระยะเวลาแคมเปญ (1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) โดยจะได้รับอัตราพิเศษนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2564

 

สิทธิพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ / บริการ
BizValue
ประเภทบัญชี Current Account (CA)
ราคาสมุดเช็ค รับทันที สมุดเช็ค 1 เล่ม เล่มถัดไป 450 บาท
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารยูโอบี ผ่านระบบ BIB เคาน์เตอร์: 0.10% ของยอดโอน (จ่ายเฉพาะการโอนนอกเขตเท่านั้น)
Internet (BIB) : ยกเว้นค่าธรรมเนียม (ภายในเขตและนอกเขต)
ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินเดือน ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงิน SMART CREDIT NEXT DAY เคาน์เตอร์: 12 บาท / รายการ
Internet (BIB): ยกเว้นค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบบาทเนท (BAHTNET)  เคาน์เตอร์: 150 บาท / รายการ
Internet (BIB) : 75 บาท / รายการ
อัตราพิเศษผ่านทาง Internet (BIB) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในช่วงระยะเวลาแคมเปญ (1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563) โดยจะได้รับอัตราพิเศษนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2564
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศ (OUTWARD REMITTANCE) เคาน์เตอร์: 550 บาท / รายการ
Internet (BIB):275 บาท / รายการ
อัตราพิเศษผ่านทาง Internet (BIB) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในช่วงระยะเวลาแคมเปญ (1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563) โดยจะได้รับอัตราพิเศษนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2564
บริการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี (Border – Crossing Cheque) บริการเรียกเก็บเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี (Border – Crossing Cheque) ยังไม่ถูกรวมในบริการ BizValue Package  หากลูกค้าต้องการสมัคร ค่าธรรมเนียมจะได้รับการยกเว้น
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียม หากโอนระหว่างบัญชีการแสรายวัน กับ บัญชีออมทรัพย์ ภายในธนาคารยูโอบี
กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ (ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก) Current Account (CA) และ Saving Account (SA) บัญชีมีการเคลื่อนไหวภายใน 12 เดือน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ากว่า 1,000 บาท หรือบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท
อัตราค่ารักษาบัญชีเงินฝาก Current Account (CA) 100 บาท / เดือน
อัตราค่าบริการ 199 บาท / เดือน (เก็บล่วงหน้า 12 เดือน 2,388 บาท / ปี)
ยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
การแจ้งเตือนผ่าน Email Alert ยกเว้นค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

 ยอดเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ยพิเศษบนบัญชี BizValue
0 – 500,000 บาท  0.25% ต่อปี *
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป  0% ต่อปี

* อัตราพิเศษ 0.25% สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการในช่วงระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยจะได้รับอัตราพิเศษนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2564

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเดือนละครั้ง บนบัญชีกระแสรายวัน ในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีบัญชีมีการเคลื่อนไหวภายใน 12 เดือน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ากว่า 1,000 บาท หรือ บัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์
 3. สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ
 4. สำเนาภาษีป้าย หรือเอกสารชำระภาษีป้าย
 5. รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
 1. สำเนารับรองจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 3. หนังสือมอบอำนาจ
 4. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ช่องทางการติดต่อ

 1. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. Biz Call Centre โทร. 0-2343-3555
 3. ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

ลงทะเบียนนัดหมายเปิดบัญชีกับสาขาที่ร่วมรายการ

คลิก