ใช้มาก...ก็ยิ่งได้มาก

วิธีสะสมยอดการโอน ปี 2564

ของสมนาคุณ

ยอดสะสมปี 2564 จะเพิ่มขึ้น 20%
จากยอดโอนของปี 2563 (ส่วนเพิ่ม)

(เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะเป็นผู้แจ้งยอดสะสมของปี)

ทุกๆ ส่วนเพิ่ม 5 ล้านบาท รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 500 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)

 

เฉพาะรายการที่มียอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่นต่อรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิกับลูกค้าปัจจุบัน SME** ที่ใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารและได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • วิธีการคำนวณ ยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสะสมปี 2564 ที่มีสิทธิร่วมโครงการส่งเสริมการขายคือ ยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนของ ปี2564 ที่เพิ่มขึ้น 20% จากยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2563 (โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งยอดสะสมให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิร่วมโครงการส่งเสริมการขาย)
  • ยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสะสมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564
  • ธนาคารจะทำการคำนวณยอดสะสมยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะรายการที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่นต่อรายการโอน 1 ครั้ง และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าโดยตรง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีสิทธิรับของสมนาคุณจากยอดรวมการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยสะสมยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดการสะสมยอดในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ หากยอดรวมธุรกรรมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายไม่ถึงกำหนดลูกค้าจะไม่ได้รับของสมนาคุณใดๆ
  • ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบของสมนาคุณภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลธนาคารจะส่งมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้มอบฉันทะเท่านั้น
  • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขบริการตามที่ระบุไว้หลังบัตรกำนัลหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับห้างสรรพสินค้าโดยตรงก่อนท่านนำไปใช้บริการ
  • บัตรกำนัลสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

ตัวอย่างการการคำนวณ

  • ลูกค้ามียอดโอนสะสมของไตรมาสที่สูงที่สุดในปี 2563 จำนวน 1 ล้านบาทลูกค้าจะต้องมียอดโอนสะสมที่ต้องบรรลุตามโครงการส่งเสริมการขาย ปี 2564  คือ 1.2 ล้านบาท (โดยยอดโอนต้องเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2563) หากลูกค้าบรรลุมียอดโอนตามที่กำหนดนี้ และมีส่วนเพิ่มจากยอดโอนสะสม ทุกๆ 5 ล้านบาท ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 500 บาท (จำกัดบัตรกำนัลสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โดยตรงที่ โทร 0-2093-2954-56 (เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า)

หมายเหตุ

*บริการอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่งมอบวันเดียวกัน และการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในอนาคตตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าของธนาคารจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดแก่ลูกค้า

**ลูกค้าปัจจุบัน SME หมายถึง ผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มียอดขายของกลุ่มบริษัทต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท