ใช้มาก.. ก็ยิ่งได้มาก ยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสะสม ทุกๆ 1 ล้านบาท รับ Central Gift Card 100 บาท

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 เฉพาะผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป็นลูกค้าใหม่ (ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาทรวมทุกกลุ่มบริษัท)
  2. ยอดการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสะสมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562
  3. ธนาคารจะสะสมยอดการใช้บริการเฉพาะรายการที่มียอดตั้งแต่ 10,000 USD หรือเทียบเท่า และเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ที่ลูกค้าติดต่อทางห้องค้าเงินโดยตรง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  4. ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีสิทธิได้รับของสมนาคุณจากยอดรวมการใช้บริการอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยสะสมยอดนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดการสะสมยอดในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หากยอดรวมธุรกรรมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ไม่ถึงกำหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับของสมนาคุณใดๆ
  5. ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลารับของสมนาคุณเป็นรายไตรมาสหรือรับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  6. ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบของสมนาคุณภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย กรณีที่เป็น นิติบุคคลธนาคารจะมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น
  7. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการตามที่ระบุไว้แล้วหลังบัตรกำนัล หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับห้างสรรพสินค้าโดยตรงก่อนนำไปใช้บริการ
  8. บัตรกำนัลสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โดยตรงที่ โทร 0-2028-9897 หรือ 0-2343-458590

หมายเหตุ

*บริการอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่งมอบวันเดียวกัน และการทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในอนาคตตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกำหนด