ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 20

 
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการอิสระ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 โดยมีคณะกรรมการของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาทิ นายคิม ชุง หว่อง (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายลี ชิน ยง ( ที่ 5 ทางซ้าย) กรรมการ นายชินวัฒน์ บุลสุข (ซ้ายสุด) และนายอรุณ จิรชวาลา ( ที่ 2 ทางซ้าย) กรรมการอิสระ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ เช่น การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกวาระ และพิจารณาการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารจำนวน 50,000 ล้านบาท เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร เมื่อเร็วๆนี้

วันที่ 26 เมษายน 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานนิเทศสัมพันธ์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ชญานี แนวบรรทัด
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4963