ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คนไทยใช้โอกาสประเพณีตรุษจีนในการแสดงออกถึงความเคารพ
และความปรารถนาดีที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

ผลสำรวจชิ้นล่าสุดของธนาคารยูโอบีที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 4-19 ธันวาคม 2556 เปิดเผยว่าคนไทยมีแผนใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 60,000 บาท
ในช่วงตรุษจีนของปีนี้

 

 

การสำรวจโดยธนาคารยูโอบี (ไทย)1  พบว่าคนไทยจะใช้ประเพณีตรุษจีนในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความมีน้ำใจต่อสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

ผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจของธนาคารยูโอบีกล่าวว่าเขามีแผนในการกระชับความสัมพันธ์และแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อสมาชิกในครอบครัว  เพื่อนและเพื่อนร่วมงานด้วยประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนี้ผ่านการให้ซองอั่งเปา พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว และการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูง หลายคนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่และอาหารประจำเทศกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ในภาพรวมจากการสำรวจกับผู้ตอบแบบสอบถาม 500 คน พบว่าแต่ละคนมีแผนใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 60,000 บาทในช่วงเทศกาลอันเป็นมงคลนี้ แบ่งตามวัตถุประสงค์เป็นเพื่อการท่องเที่ยว 38% (22,800 บาท) ตามมาด้วยเพื่อการช็อปปิ้ง 20% (12,000 บาท) โดยมีเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรายการหลัก ตามมาด้วยเพื่อการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวและซื้ออาหารประจำเทศกาลในสัดส่วน 19% (11,400 บาท) และใส่ซองอั่งเปา อีกประมาณ 18% (10,800 บาท)

ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญของการให้ซองอั่งเปาดังดังต่อไปนี้ บิดามารดา 87% พี่น้อง 69% บุตรธิดา 67% และตามด้วยสมาชิกของครอบครัวขยายได้แก่ หลาน 66% และปู่ย่าตายาย 60% เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของของความสัมพันธ์ความแน่นแฟ้นที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ การสำรวจยังพบด้วยว่าคนไทยแสดงออกถึงน้ำใจผ่านการให้เงินในซองอั่งเปาแก่เพื่อนร่วมงาน

ที่สำคัญคือการสำรวจพบว่าคนไทยลำดับความสำคัญของการให้ซองอั่งเปาแก่ลูกน้องก่อนคู่ครองและบิดามารดาของคู่ครองตามลำดับ
การสำรวจพบว่าจากจำนวนเงินเฉลี่ย10,800 บาทในการใส่ซองอั่งเปา บิดามารดาได้รับ 2,200 บาท ปู่ย่าตายายได้รับ1,200 บาท และคู่ครองจะได้รับ 1,100 บาท ตามด้วยพี่น้อง บุตรธิดา และบิดามารดาของคู่ครองตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 80% กล่าวว่าตัวเองน่าจะได้รับซองอั่งเปา จากจำนวนนี้ 64% คาดว่าน่าจะได้รับซองอั่งเปาในนามของบุตรธิดาเป็นส่วนใหญ่ ในแง่ของการใช้เงินอั่งเปาการสำรวจพบว่าสัดส่วน 52% จากจำนวนทั้งหมดของผู้ที่คาดว่าจะได้รับซองอั่งเปาเปิดเผยว่าจะนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคารเพื่อออมทรัพย์ ในขณะที่หนึ่งในสามของทั้งหมดหรือ 32% จะนำไปเงินจับจ่ายใช้สอย 22% กล่าวว่าจะนำเงินไปใส่แผนลงทุน 20% จะนำเงินไปชำระหนี้ 17% จะนำเงินไปให้บุคคลอื่นและ 13% จะนำเงินให้กับการกุศล

มีผู้ตอบแบบสอบถาม 15% ที่คาดว่าจะได้รับซองอั่งเปาแต่เป็นการรับในนามของบุตรธิดาเท่านั้น โดยสามในสี่หรือ 76% ของจำนวนดังกล่าวกล่าวว่าจะนำเงินไปใส่ในบัญชีธนาคารของบุตรธิดาเพื่อการออม ส่วน 18% ของผู้ได้รับซองกล่าวว่าจะมอบเงินให้บุตรธิดาไปจับจ่ายใช้สอย

1การสำรวจโดยกลุ่มธนาคารยูโอบี (ไทย) ทำขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 500 คน อายุระหว่าง 18 -55 ปี มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ใน 5 พื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้แก่เยาวราช สาทร สีลม สุขุมวิท และปทุมวัน ระหว่างวันที่ 4-19 ธันวาคม 2556

 

 

 

วันที่ 29 มกราคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965