ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ยูโอบี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สำหรับที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กโดยฉพาะ
 
เพื่อต่อยอดในการสนับสนุนขีดความสามารถและโอกาสของธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวความร่วมมือในการเปิดตัวโครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ธุรกิจขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอีได้กลายเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของการก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย และร้อยละ 41 ของจีดีพี และจากการสำรวจ UOB Asian Enterprise Survey 2016 พบว่า ร้อยละ 63 ของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคภายในระยะเวลาสามถึงห้าปีเพื่อขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวางและมั่นคง

เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย ได้ขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจต้องพบกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่ไม่คุ้นเคย กฎหมายแรงงาน หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น

การเรียนการสอนตลอดระยะเวลาสามเดือนของหลักสูตร UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme จะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง หลักสูตรครอบคลุมด้านการบริหารสินเชื่อและความเสี่ยง แผนธุรกิจเอสเอ็มอี การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับภูมิภาค เมื่อจบหลักสูตร ที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอสเอ็มอีจะได้รับความเข้าใจในความท้าทายต่างๆ มากขึ้น รวมถึงความต้องการของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยในเชิงลึก

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า ธนาคารยูโอบีมีความมุ่งมั่นที่จะติดอาวุธให้ทีมที่ปรึกษาด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าให้ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งภายในประเทศและประเทศในเขตภูมิภาค โดยทีมที่ปรึกษาจะมีความรู้เชิงลึก โดยเฉพาะด้านการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการมองเห็นและประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้ในระยะยาว

“เราคาดว่าลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กจะมองหาโอกาสในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ความต้องการด้านการเงินและธุรกิจเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีหลายกิจการต้องจัดการกับงานประจำวันควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยธุรกิจเหล่านี้ต้องการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมกับมีเครือข่ายในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และการกํากับดูแลโดยทางการในตลาดต่างๆ ที่แตกต่างกัน ทำให้โครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme มีความสำคัญและจำเป็นต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยผู้ที่จบหลักสูตรจะมีความรู้ ความสามารถและทุกทักษะที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสำหรับอนาคต” นางสยุมรัตน์กล่าว

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารยูโอบี ในการพัฒนาหลักสูตรทางการเงินและการดำเนินธุรกิจนับเป็นนวัตกรรมที่ได้รับกาสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ

“โครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme เป็นการเรียนการสอนที่มีรูปแบบให้ผู้ศึกษาได้มีส่วมร่วมแบบสมบูรณ์ ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านสถาบันทางการเงินที่มีชื่อเสียงกว่า 10 ปี ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ รวมถึงการอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โครงการความร่วมมมือกับธนาคารยูโอบีในครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาสู่มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม”

โครงการ UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเติบโตในสายงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานของกลุ่มธนาคารยูโอ โดยคาดว่าจะสามารถฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอสเอ็มอีได้25 คนในปีนี้

 

 

วันที่ 2 มีนาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963