บัญชียูโอบี ซีเนียร์

  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เพื่อให้คุณใช้จ่ายเป็นประจำเหมือนได้เงินเดือน
    เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

  • บัญชีเงินฝากประจำประเภท 1 ปีขึ้นไป ที่มอบดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับใช้จ่ายเป็นประจำได้ทุกเดือน เหมือนได้เงินเดือนโดยไม่ต้องทำงาน พร้อมประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุฟรี

สิทธิพิเศษ

  • รับสิทธิประโยชน์ในการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุฟรี โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกัน สำหรับผู้ฝากที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนดอกเบี้ย จากบัญชีเงินฝากประจำ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือนตลอดระยะเวลาฝาก สามารถฝากเงินเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร เงินฝาก ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป สำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไข

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท/ราย เปิดบัญชีออมทรัพย์ ควบคู่ไปด้วย เพื่อรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีให้ทุกเดือน ฝากเพิ่มยอดครั้งละ 100,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 45 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • เอกสารการเปิดบัญชีเหมือนบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป โดยท่านจะได้รับใบรับฝากประจำเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี