บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์

 • จุดเริ่มต้นการดูแล ลูกรักของคุณ
  เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 •  รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • ลูกรักของคุณได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
 • หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 250 แห่ง

 

สิทธิพิเศษ

สิทธิการประกันอุบัติเหตุ:การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งความคุ้มครองรวมถึงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ การฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย อุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นของ อ.บ. 1

ผลประโยชน์และเงื่อนไข
ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
อายุ 0 –20 ปี
ณ วันประสบอุบัติเหตุ
อายุ 21 ปี ขึ้นไป
ณ วันประสบอุบัติเหตุ
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

50,000

50,000

2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

50,000

50,000

3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

50,000

4. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

100,000

100,000

5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

5,000

ค่าบริการรายปี

399

 

 • ลูกค้าเปิดบัญชี “โดย” การคุ้มครองอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่หน้าคำว่า “โดย” เท่านั้น (คุ้มครองผู้เยาว์) ซึ่งกำหนดให้บิดา / มารดาเป็นผู้รับผลประโยชน์
 • การยกเว้นความคุ้มครอง กรณีผู้เยาว์ที่เดินทาง หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี
 • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบีMy Kids Savingsและได้ชำระค่าบริการรายปีแล้ว โดยจะได้รับบัตรแสดงสิทธิประโยชน์ทางประกัน
 • กรณีที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วนกับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • กรณีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายปีในปีถัดไปความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน:ดำเนินการติดต่อ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

 

ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครองสำหรับบัญชี ออมทรัพย์ ยูโอบี มาย คิดส์เริ่มใช้ 8 ก.ย.58 >>

รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาเริ่มใช้ 8 ก.ย. 58..>>

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มใช้ 8 ก.ย.58..>>

 

 • บัญชีประเภทนี้ไม่สามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตทุกประเภทได้
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบริการรายปีตามอัตราที่ธนาคารได้ประกาศเรียกเก็บในแต่ละขณะ

เงื่อนไข

 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

ค่าธรรมเนียม

 •  ค่าบริการ 399 บาท/ปี
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี