ข้อมูลการประเมินสถานการณ์หรือผลกระทบจากการปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก