บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยดี UOB ONE ACCOUNT

เงื่อนไขใหม่ 1 ก.ค. 64

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ธนาคารยูโอบีจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสของบัญชี UOB ONE ACCOUNT  โดยเงื่อนไขใหม่ ใช้วิธีการนับจำนวนธุรกรรมในแต่ละเดือน แทนการนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยโบนัสแบบใหม่

รับดอกเบี้ยรวมโบนัสแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 เมื่อทำธุรกรรมครบจำนวนรายการ ดังนี้

 • แบบที่ 1 เมื่อทำครบ 3 รายการขึ้นไปต่อเดือน
 • แบบที่ 2 เมื่อทำครบ 6 รายการขึ้นไปต่อเดือน

โดยเลือกทำธุรกรรมใดก็ได้จากตาราง “รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส” โดยต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการธุรกรรม ดังต่อไปนี้

รายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

จำนวนเงินขั้นต่ำ / รายการ

จ่ายบิลออนไลน์

100 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

100 บาท

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

100 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีจากต่างธนาคาร

15,000 บาท

รับเงินเดือนเข้าบัญชี ผ่านระบบ payroll ของธนาคาร

15,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

 

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต

 • ชื่อเจ้าของบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะนับรายการใช้จ่ายทุกบัตรของเจ้าของบัญชี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ระบบจะนับรายการใช้จ่ายจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่ายของธนาคาร (posting date)
 • กรณีมีรายการคืนสินค้า/ รายการยกเลิก/ ยอดเงินคืนต่างๆ (ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ) ธนาคารจะหักจำนวนรายการดังกล่าวออกจากจำนวนรายการธุรกรรมรวมของบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในเดือนที่มีการยกเลิกรายการดังกล่าว
 • บัตรที่ไม่นำมาคำนวณดอกเบี้ยโบนัส คือ บัตรเครดิตนิติบุคคล (Corporate Card)

เงื่อนไขการนับรายการธุรกรรมอื่น

 • รายการจ่ายบิลออนไลน์ หมายถึง การจ่ายบิลผ่านบริการ UOB Mighty, UOB Personal Internet Banking, TMRW และที่ตู้เอทีเอ็ม/ CDM ของธนาคารยูโอบี
 • การจ่ายบิลออนไลน์และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ต้องเป็นการหักเงินจากบัญชี UOB ONE ACCOUNT เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมใช้จ่ายผ่านเครดิต/บัตรเดบิต/ จ่ายบิลออนไลน์/ ตัดบัญชีอัตโนมัติ/โอนเงินจากต่างธนาคาร/ โอนเงินเดือนเข้าบัญชี UOB ONE ACCOUNT ในวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร ระบบจะนับเป็นรายการของเดือนถัดไป

ยอดใช้จ่ายที่ไม่นับเป็นธุรกรรมสำหรับดอกเบี้ยโบนัส

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในหมวดกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ  ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า  ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct debit) เพื่อเข้าบัญชีทวีสินหรือบัญชีเงินฝากอื่นของธนาคาร รวมถึงการหักชำระหมวดกองทุนต่างๆ
 • การจ่ายบิลออนไลน์เพื่อชำระค่าต่อทะเบียนรถยนต์