พรูแฟมิลี่พลัส | PRUFamily Plus

หลักประกันชีวิตตลอดชีพ คุ้มครองคนที่เรารัก

แบบประกันชีวิตที่ให้คุณมั่นใจในทุกช่วงจังหวะของชีวิตด้วยความคุ้มครองนานถึง 99 ปี พร้อมจ่ายเบี้ยประกันแบบสบายกระเป๋า และเลือกรับความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคร้ายแรง หรือความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุที่รับประกันภัย :

 1 เดือน – 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย :

 ถึงอายุ 99 ปี

 ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :

 20 ปี

 จำนวนเงินเอาประกันภัย :

 ขั้นต่ำ 150,000 บาท

 งวดการชำระเบี้ยฯ :

 รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 การตรวจสุขภาพ :

 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า


กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ชดเชยค่าสินไหมฯ 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ผู้สมัครสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หากต้องการเลือกซื้อ

  • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม
  • ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล


ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครอง กรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน

การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:

กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์

ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูแฟมิลี่ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต พรูประกันชีวิตตลอดชีพ 99/20 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย