พรูไพร์ม แอนนูอิตี้ เกษียณสำราญ อุ่นใจ มีเงินใช้ รับบำนาญยาวๆ

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย:

20 - 55 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ:

5 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย:

ขั้นต่ำ 100,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ:

ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ สงวนสิทธิ์กรณีซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป การเรียกตรวจสุขภาพตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

 • รับเงินบำนาญปกติปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • โอกาสรับเงินบำนาญพิเศษเพิ่มเติม 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)

(จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ เป็นเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเริ่มสะสมตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี

 • ชดเชยค่าสินไหมฯ เป็นจำนวนที่มากกว่า ระหว่างมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • เงินปันผลสะสม (ถ้ามี)

ช่วงรับเงินบำนาญ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

 • ชดเชยค่าสินไหมฯ  เป็นจำนวนที่มากกว่าระหว่าง จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วย จำนวนเงินบำนาญปกติที่รับไปแล้วทั้งหมด หรือ มูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญปกติส่วนที่ยังไม่ได้รับ จนครบ 15 งวด
 • เงินปันผลสะสมคงเหลือหลังจากหักด้วยเงินบำนาญพิเศษที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)


ผู้สมัครสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม ดังนี้

 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
 • ความคุ้มครองสุขภาพ พรูสุขภาพ ซูเปอร์สตรอง

*จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ เป็นเงินปันผลที่บริษัทฯพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเริ่มสะสมตั้งแต่วันครบรอบกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี  เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผล โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และผลประกอบการที่บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทจะแจ้งจำนวนเงินบำนาญพิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครอง กรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
 • เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูไพร์ม แอนนูอิตี้ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ “พรูบำนาญ 90/5” (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ ชนิดมีเงินปันผล)
 • เบี้ยประกันภัยชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน SSF/RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก