พรูไพร์ม อินคัม

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยย่อ

อายุที่รับประกันภัย :

20 – 59 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย :

11 ปี  

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :

6 ปี

แผนความคุ้มครอง

หน่วย : บาท

แบบประกันชีวิต/สัญญาเพิ่มเติม

แผน 1

แผน 2

แผน 3

พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6 (ชนิดมีเงินปันผล)

30,000

50,000

100,000

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรง

15 โรค แบบ CI Income

15,000

25,000

50,000

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง 15 โรค

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี

การตรวจสุขภาพ:

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาหลัก*

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 รับเงินคืน 604% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 624% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • โอกาสรับเงินปันผล1 ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ
 • กรณีคงเงินคืนไว้กับบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลตอบแทนเพิ่มในอัตรา 2% ต่อปี (ทบต้น) โดยอัตราฯดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อัตราที่แท้จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม**

กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง

 • รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
  โรคร้ายแรง 15 โรค แบบ CI Income2 ปีละ1ครั้ง ทุกปี จนถึงครบกำหนดสัญญา
 • ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก

ความคุ้มครอง 15 โรคร้ายแรง
1.โรคมะเร็งระยะลุกลาม  2.กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด  3.การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ  4.โรคกล้ามเนื้อหัวใจ  5.โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  6.โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  7.ภาวะโคม่า  8.ไตวายเรื้อรัง   9.ตับวาย  10.โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง  11.โรคพาร์กินสัน  12.การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง  13.แผลไหม้ฉกรรจ์  14.การสูญเสียความสามารถในการพูด  15.โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาหลัก*

ปีกรมธรรม์ที่ 1-11 ชดเชยค่าสินไหมฯ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

หมายเหตุ

*ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6 (ชนิดมีเงินปันผล)

**สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรง 15 โรค แบบ CI Income และ สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง 15 โรค

1เงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผล โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและผลประกอบการที่บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย

2หรือ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก (ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 “พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6” (ชนิดมีเงินปันผล))

 1. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง สำหรับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6” (ชนิดมีเงินปันผล)
  1.1 กรณีไม่เปิดเผย หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  1.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  หมายเหตุ: โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

 2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรง 15 โรคแบบ CI Income
  สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย  บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 1. ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรง 15 โรคแบบ CI Income และสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากโรคร้ายแรง 15 โรค
  3.1 ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผล คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  3.2 การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
  3.3 สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
  3.4 การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
  หมายเหตุ:  โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
คำเตือนสำหรับแบบประกันชีวิต พรูไพร์ม อินคัม
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 4. ผู้เอาประกันมีสิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 5. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 6. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า แบบประกันชีวิต พรูไพร์ม อินคัม เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6” (ชนิดมีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรง 15 โรค แบบ CI Income และ สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง 15 โรค
 7. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล hotline@prudential.co.th 
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ uob.co.th (http://www.uob.co.th)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์หลักสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี  ทั้งนี้เบี้ยประกันภัย

ในสว่นของความคุ้มครองสุขภาพ  สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย