พรูไพร์ม รีเทิร์น

ตอบโจทย์ทุกจังหวะชีวิต ได้ทั้งความคุ้มครอง พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

เริ่มต้นวางแผนการออม ด้วยแผนประกันแบบสะสมทรัพย์ที่ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินที่คุ้มค่า
ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต มีเงินคืนทุกปี และรับเงินก้อนพร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา*

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุที่รับประกันภัย :

1 เดือน – 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย :

11 ปี  

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :

6 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 25,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี

การตรวจสุขภาพ:

 

ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

สิ้นปีกรมธรรม์ที่1-10 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่11 รับเงินคืนปีละ 604% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 624% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
พร้อมโอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ*

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่1-11 ชดเชยค่าสินไหมฯ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

*บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่บริษัทฯจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง

**รับดอกเบี้ยเงินคืนรายปีเพิ่ม (กรณีคงเงินคืนไว้กับบริษัทฯ) ตามที่บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ประกาศในเว็บไซต์ www.prudential.co.th หัวข้อ “ผลการดำเนินงานของเรา” ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และถือครอง กรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน

การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งกรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:

กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์

ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูไพร์ม รีเทิร์น เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต พรูประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
“พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 11/6” (ชนิดมีเงินปันผล)

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เสนอผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย