PRU888

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ

อายุรับประกันภัย:

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 88 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

8 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย:

ขั้นต่ำ 200,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี

ประเภทใบสมัคร

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่1

 • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1- อายุครบ 87 ปี รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกปี และผลประโยชน์ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี  888%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่มิใช่เนื่องจากอุบัติเหตุ2

ปีกรมธรรมที่ 1 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มขึ้น 100 % ทุกปีของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น จนถึงปีกรมธรรม์ที่ 8 สูงสุดเท่ากับ 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ3

ปีกรมธรรม์ที่ 1 เท่ากับ 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มขึ้น 800 % ทุกปีของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น จนถึงปีกรมธรรม์ที่ 8 สูงสุดเท่ากับ 6400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น


คำเตือนสำหรับแบบประกันชีวิต พรู888

 1. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง* :

1.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
1.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

*โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

 1. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 2. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 3. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียกความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 4. ผู้ชื้อควรเข้าใจว่าพรู888 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตพรูประกันชีวิต 88/8 (ชนิดไม่มีเงินปันผล) โดยต้องซื้อคู่กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 88/8
 5. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 6. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 7. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล hotline@prudential.co.th 
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ uob.co.th (http://www.uob.co.th)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร.1213 หรือ อีเมล: fcc@bot.co.th

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัย เพศชายอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และเพศหญิงอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย