ประกันชีวิตควบการลงทุน พรูเวลท์ ลิงค์ | PRU wealth link

แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

พรูเวลท์ ลิงค์ เป็นแผนประกันชีวิตที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมชั้นนำควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต โดดเด่นด้วย 5 จุดเด่นดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ลงทุนสบายใจ ไม่เป็นภาระผูกพัน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 110% อุ่นใจกับหลักประกันเพื่อครอบครัว (กรณีเสียชีวิต) ด้วยความคุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยฯ ชำระครั้งเดียวรวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในพอร์ต
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • ยืดหยุ่นสูง
  • สับเปลี่ยนกองทุนฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เพิ่มการลงทุนได้ ผ่านเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up)
  • ถอนเงินลงทุนได้บางส่วนเมื่อจำเป็น
 • โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน รับผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เลือก

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

อายุที่รับประกันภัย:

1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

ชำระครั้งเดียว

การตรวจสุขภาพ:

กรณีไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัทพรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันที่ต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษา และ/หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
กรณีต้องตรวจสุขภาพ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัทพรูเด็นเชียลฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวรวมกับ
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และ
 3. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัย:

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยสูงสุด

เบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว¹

50,000 บาท

ไม่จำกัด³

เบี้ยประกันภัย

เพิ่มเติมพิเศษ²

25,000 บาท

ตามกฏเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนด

¹เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หมายถึงเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ 
²เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระในเวลาใดๆ นอกเหนือจากเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวในเวลาใดๆ ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
³ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ทุกปี เพื่อมิให้กรมธรรม์สิ้นอายุสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย:

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
(Premium Charge)

ไม่มี

ร้อยละ 1

ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
(Administration Fee)

ร้อยละ 0.0958 ต่อเดือน 
โดยเรียกเก็บจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ค่าการประกันภัย 
(Cost of Insurance)

 

คำนวนตามเพศ อายุ โดยอ้างอิงตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ เรียกเก็บรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ / เวนคืนกรมธรรม์ (Withdrawal / Surrender Charge)

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราดังนี้ 
ปีกรมธรรม์ที่ 1 : ร้อยละ 5
ปีกรมธรรม์ที่ 2 : ร้อยละ 3
ปีกรมธรรม์ที่ 3 : ร้อยละ 2
ปีกรมธรรม์ที่ 4 : ร้อยละ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 5 : ร้อยละ 1
ปีที่ 6 เป็นต้นไป : ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนกองทุน 
(Fund Switching Fee)

สับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

หนังสือแจ้งรายงานสถานะทางการเงิน
ของกรมธรรม์
(Financial Statement Report)

รับรายงานฯ ฟรี ปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.) 
กรณีขอเพิ่มเติม ฉบับละ 50 บาท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่สาขาของธนาคารยูโอบี ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น.

กรณีสั่งซื้อครั้งแรก บริษัทฯ จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการภายหลังจากที่ใบคำขอเอาประกันภัยได้รับการอนุมัติ และได้รับชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนภายในเวลา 16.00 น. (วันที่ T) ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ T + 1

กรณีสั่งซื้อครั้งถัดไป (เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน T + 1 เช่นกัน

กรณีใบคำขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะส่งจดหมายปฏิเสธการรับประกันภัยพร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้า

การขายคืนหน่วยลงทุน 
ผู้เอาประกันภัยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้เอาประกันภัยสามารถสับเปลี่ยนกองทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ :

 1. หากวันที่จะซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
 2. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน
 3. กรณีสับเปลี่ยนกองทุน บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการในวันที่บริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแต่ละกองทุนตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
 • เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 • ผู้ยื่นคำขอเอาประกันภัยควรเข้าใจว่า การซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนเมื่อเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย