ประกันชีวิตควบการลงทุน พรูเวลท์ ลิงค์ | PRUwealth link

แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

จุดเด่นของแบบประกันชีวิตควบการลงทุน พรูเวลท์ ลิงค์

เป็นแผนประกันชีวิตที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมชั้นนำควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต โดดเด่นด้วย 5 จุดเด่นดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ลงทุนสบายใจ ไม่เป็นภาระผูกพัน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 110% อุ่นใจกับหลักประกันเพื่อครอบครัว (กรณีเสียชีวิต) ด้วยความคุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยฯ ชำระครั้งเดียวรวมกับมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งหมดในพอร์ต
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • ยืดหยุ่นสูง
  • สับเปลี่ยนกองทุนฟรี 12 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
  • เพิ่มการลงทุนได้ ผ่านเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up)
  • ถอนเงินลงทุนได้บางส่วนเมื่อจำเป็น
 • โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน รับผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานของกองทุนที่เลือก
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระครั้งเดียว
การตรวจสุขภาพ:

กรณีไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัทพรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันที่ต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษา และ/หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
กรณีต้องตรวจสุขภาพ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัทพรูเด็นเชียลฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
หากผู้เอาประกัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบกำหนดสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ยังคงมีมูลค่าบัญชีกรมธรรม์และมีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ ณ วันประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญาคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว รวมกับ
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และ
 3. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
เบี้ยประกัน:

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยสูงสุด

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว¹

50,000 บาท

ไม่จำกัด³

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ²

25,000 บาท

รวมกันตลอดสัญญาไม่เกิน 0.5 เท่า ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

¹เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หมายถึงเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
²เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันชำระในเวลาใด ๆ นอกเหนือจากเบี้ยประกัยภัยชำระครั้งเดียวในเวลาใดๆ ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยฯ เพิ่มเติมได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2  เป็นต้นไป
³การพิจราณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ทุกปี เพื่อมิให้กรมธรรม์สิ้นอายุสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย:

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

เบี้ยประภันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย
(Premium Charge)

ไม่มี

ร้อยละ 1

ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
(Administration Fee

 

ร้อยละ 0.0958 ต่อเดือน
โดยเรียกเก็บจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ

 

ค่าการประกันภัย
(Cost of Insurance)

 

คำนวนตามเพศ อายุ โดยอ้างอิงตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ เรียกเก็บรายเดือน จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ / เวนคืนกรมธรรม์ (Withdrawal / Surrender Charge)

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราดังนี้
ปีกรมธรรม์ที่ 1 : ร้อยละ 5
ปีกรมธรรม์ที่ 2 : ร้อยละ 3
ปีกรมธรรม์ที่ 3 : ร้อยละ 2
ปีกรมธรรม์ที่ 4 : ร้อยละ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 5 : ร้อยละ 1
ปีกรมธรรม์ที่ 6 : ไม่มี|
เป็นต้นไป

ไม่มี

การสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Fee)

สับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรี 12 ครั้ง / ปี กรมธรรม์
(ครั้งต่อไปเรียกเก็บ 100 บาท)

รายงานความเคลื่อนไหวของกองทุน
(Financial Statement Report)

รับรายงานฯ ฟรี ปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
กรณีขอเพิ่มเติม ฉบับละ 50 บาท

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่สาขาของธนาคารยูโอบี ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น.

กรณีสั่งซื้อครั้งแรก บริษัทฯ จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการภายหลังจากที่ใบคำขอเอาประกันภัยได้รับการอนุมัติ และได้รับชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนภายในเวลา 16.00 น. (วันที่ T) ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ T + 1

กรณีสั่งซื้อครั้งถัดไป (เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) ผู้เอาประกันภัยจะได้ราคาซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน T + 1 เช่นกัน

กรณีใบคำขอเอาประกันภัยไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะส่งจดหมายปฏิเสธการรับประกันภัยพร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้า

การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้เอาประกันภัยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น. โดยกรอกแบบฟอร์มของบริษัทฯ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนตามจำนวนขั้นต่ำภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้เอาประกันภัยสามารถสับเปลี่ยนกองทุน ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัยได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ :

 1. หากวันที่จะซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทฯ จะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้
 2. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน
 3. กรณีสับแปลี่ยนกองทุน บริษัทฯ พรุเด็นเชียลฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการในวันที่บริษัท พรูเด็นเชียล ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแต่ละกองทุนตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชว

 

 • เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญ
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย