แผนประกันชีวิต พรู ดีไฟน์ 8/88

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย สำหรับลูกค้าอายุ 1 เดือน – 49 ปี

อายุรับประกันภัย :
ชาย/หญิง 1 เดือน - 49 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :
8 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 88 ปี

ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่   
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10      รับเงินคืนปีละ 88%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี         รับ 100%   ของทุนประกันภัย
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 220%  ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ 11- อายุ 88 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100%
ของทุนประกันภัย

และรับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 – อายุ 65 ปีบริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย สำหรับลูกค้าอายุ 1 เดือน – 49 ปี

อายุรับประกันภัย :
ชาย/หญิง 1 เดือน - 49 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :
8 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 88 ปี

ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่   
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8        รับเงินคืนปีละ 8%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10      รับเงินคืนปีละ 88%  ของทุนประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี         รับ 100%   ของทุนประกันภัย
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 220%  ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ 11- อายุ 88 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100%
ของทุนประกันภัย

และรับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 – อายุ 65 ปีบริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย

  • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
    • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
    • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
  • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย