แผนประกันชีวิต พรู ดีไฟน์ 8/88

เงื่อนไขการรับประกันภัย สำหรับลูกค้าอายุ 50 – 70 ปี

อายุรับประกันภัย :
50 - 70 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
ทุนประกันภัยสูงสุด : 5,000,000 บาท (อายุ 66 – 70 ปี: 1,000,000)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ :
8 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 88 ปี

ผลตอบแทน :

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ (1)

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 : รับเงินคืน ปีละ 8% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 : รับเงินคืน ปีละ 8% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 : รับเงินคืน ปีละ 8% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8 : รับเงินคืน ปีละ 8% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 : รับเงินคืน ปีละ 88% ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี : รับ 100% ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 220%  ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (2)

ปีกรมธรรม์ที่ 1- 2 
 • ชดเชยค่าสินไหมฯ 105 % ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชดเชยค่าสินไหมฯ 105 % ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด และ 100 % ของทุนประกัน
ปีกรมธรรม์ที่  3 – 10      ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 100 % ของทุนประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 11 – วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี ชดเชยค่าสินไหมฯ ไม่น้อยกว่า 100 % ของทุนประกันภัย

 

(1) ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันข้างต้น

(2) ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 2 กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชย 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ชดเชย 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด และ 100% ของทุนประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3 – 10 ชดเชยตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 11 – วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี ชดเชยตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

 

 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และมีสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยมีมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
  • การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาประกันชีวิต หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับประกันชีวิตและเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย