PRU Family Guard

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย:

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ:

10 ปี

ทุนประกันภัย:

ขั้นต่ำ 250,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ:

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ประเภทใบสมัคร

ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ

การตรวจสุขภาพ:

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ชดเชยค่าสินไหมฯ 100% ของทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ผู้สมัครสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม ดังนี้

 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม
 • ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครอง กรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตัวตาย
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูแฟมิลี่ การ์ด เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิต พรูประกันชีวิตตลอดชีพ 90/10 (ชนิดไม่มีเงินปันผล)

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย