พรูแฮปปี้ แอนนูอิตี้ 390

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย:

30 - 55 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย:

ถึงอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

ถึงอายุ 60 ปี

ทุนประกันภัย:

ขั้นต่ำ 100,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ:

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

ประเภทใบสมัคร

ใบคำขอเอาประกันภัย (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่1

ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60-85 ปี

 • รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย

รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต2

ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

 • ชดเชยค่าสินไหมฯ 200% ของทุนประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ช่วงรับเงินบำนาญ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 74 ปี

 • ชดเชยค่าสินไหมฯ ในครั้งเดียวเท่ากับจำนวนเงินบำนาญรับรองส่วนที่ยังไม่ได้รับ จนครบ 15 งวด

หมายเหตุ:
1 ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 85 ปี รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ ชดเชยค่าสินไหมฯ 200% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ช่วงรับเงินบำนาญ ชดเชยค่าสินไหมฯ ในครั้งเดียวเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญส่วนที่ยังไม่ได้รับ จนครบ 15 งวด

คำเตือน

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง:
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูแฮปปี้ แอนนูอิตี้ 390 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ แบบ “พรูบำนาญ 85” (บำนาญแบบลดหย่อนได้ ชนิดไม่มีเงินปันผล)

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการลูกค้า  (Customer Service Central) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล์ hotline@prudential.co.th
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เบี้ยประกันภัยชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีที่ไม่มีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตแบบอื่นๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช 00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย